Dnes je sobota 17. duben, svátek má Rudolf.

Zajímavosti

Město Dobříš opět hledá projektového manažera/projektovou manažerku

přidáno: 05. 11. 2019

22. října 2019 bylo znovu vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa "projektového manažera/projektové manažerky" v Dobříši. Jaké jsou požadavky na uchazeče, pracovní náplň, finanční odměna i další informace naleznete níže. Stejně jako termín, do kdy je možné přihlášky na tuto pozici podávat a co vše musí obsahovat.

Městský úřad Dobříš vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovního místa projektového manažera či projektové manažerky. Náplní práce bude práce na rozvojových projektech města včetně sledování jejich udržitelnosti sledování dotačních výzev a jejich selekce k vhodnému využití součinnost při přípravě, realizaci investičních a neinvestičních akcí, záměrů a souvisejících veřejných zakázek.

Další informace k pozici projektového manažera/projektové manažerky

Pracovní poměr:

 • na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené (min. do 10/2021)

Místo výkonu práce:

 • Dobříš

Platová třída:

 • 9/10 (podle započitatelné praxe od 18.230 Kč do 29.740 Kč)

Osobní ohodnocení:

 • po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 50 % PT

Možný nástup:

 • ihned

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk),
 • fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

Kvalifikační předpoklad:

 • minimálně střední vzdělání s maturitou (zaměření na projektový management a veřejnou správu výhodou)

Další požadavky:

 • znalost zákona o zadávání veřejných zakázek
 • znalost zákona o územním plánování a stavebním řádu výhodou
 • znalost zákona o podpoře regionálního rozvoje výhodou
 • schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • analytické, logické a technické myšlení
 • loajalita vůči zaměstnavateli
 • flexibilita a spolehlivost
 • pečlivost a systematičnost
 • pokročilá znalost práce na PC – MS Office
 • řidičské oprávnění sk. B
 • praxe ve státní správě či samosprávě výhodou
 • ochota se dále vzdělávat

Jak se přihlásit a co vše musí přihláška obsahovat

Náležitostí přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
b) čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam v rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce)
c) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce).

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 7. listopadu 2019 do 13:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – projektový manažer“.

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor – o přesném čase pohovoru budou informováni e-mailem nebo telefonicky.

Bližší informace poskytne Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru místního rozvoje, na tel. 318 533 307 nebo e-mailu modlik@mestodobris.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)