Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

Zajímavosti

MěÚ Dobříš vyhlásil výběrové řízení na vedoucího Odboru místního rozvoje

přidáno: 13. 04. 2021

Městský úřad Dobříš zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlasil dne 12. dubna 202 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „vedoucí Odboru místního rozvoje“.

Pracovní náplň:       

 • řízení a koordinace činnosti odboru (investice, projekty, dotace)
 • plánování a řízení investic
 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek včetně zadávacích řízení na dodavatele projekčního řešení a dodavatele stavebních prací
 • zajištění dohledu nad investičními akcemi
 • koordinace přípravy, realizace, předávání staveb, včetně smluvních vztahů při investorsko-inženýrské činnosti, kontrola dodržování lhůtadministrace přijatých dotací v oblasti investic
 • správa rozpočtových prostředků (role příkazce operace, zpracovávání podkladů do návrhu
 • rozpočtu a návrhů rozpočtových změn, odpovědnost za hospodaření s rozpočtovými prostředky)
 • součinnost s ostatními odbory a vedením města při vydávání stanovisek, příprav podkladů na jednání RM a ZM, vyřizování žádostí, stížností a podnětů

Další informace k pracovnímu poměru, místu, platu a termínu nástupu:

Pracovní poměr:       

 • na dobu neurčitou se zkušební dobou na 6 měsíců (pracovní poměr vzniká jmenováním Radou města Dobříše)

Místo výkonu práce:           

 • Dobříš

Platová třída:                       

 • 11 (podle započitatelné praxe od 22 980 Kč do 33 790 Kč)

Příplatek za vedení:

 • 4 000 Kč (řízení 6 referentů)

Osobní ohodnocení:           

 • po 2–3 měsících dle dosahovaných výsledků až 40 % PT

Možný nástup:         

 • od 1. srpna 2021 (jmenování), možno nastoupit od 1. července 2021 (zaučení)

Další požadavky na uchazeče:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
 • fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

Kvalifikační předpoklad:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu

Další požadavky:

 • znalost zákona o obcích, zákona o zadávání veřejných zakázek a stavebního zákona
 • orientace v problematice řešení majetkoprávní agendy a správy nemovitých věcí
 • praxe s vedením kolektivu (manažerské schopnosti)
 • schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • vynikající komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • loajalita vůči zaměstnavateli
 • flexibilita a spolehlivost
 • pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
 • pokročilá znalost práce na PC – MS Office
 • praxe ve veřejné správě výhodou

Jak se přihlásit do výběrového řízení a co vše musí přihláška obsahovat:

Písemnou přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách města (www.mestodobris.cz) v sekci Občan a úřad – Volná pracovní místa (nabídka práce), zasílejte spolu s požadovanými dokumenty, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 28. dubna 2021 do 16:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – vedoucí OMR“.

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem nebo telefonicky.

Bližší informace poskytne JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník úřadu, na tel.: 318 533 303 nebo e‑mailu hornik@mestodobris.cz.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)