Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

Zajímavosti

Obec Stará Huť vyhlašuje konkurz na ředitele základní a mateřské školy

přidáno: 09. 04. 2021

Pro nadcházející školní rok 2021/2022 se hledá nový ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Stará Huť. Přihlášky do konkurzního řízení je možné podávat do poloviny května.

Rada obce Stará Huť v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram.

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:

  • stanovené v § 5 odst. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
  • získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 7 a § 8 − délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky,
  • znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,
  • organizační a řídící schopnosti,
  • občanská a morální bezúhonnost,

Náležitosti přihlášky jsou:

  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).

Přílohy přihlášky jsou:

1.-strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

2.-výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie),

3.-úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. maturitní vysvědčení, diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu a případně doklad o absolvování kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení),

4.-průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou.),

5.-lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy (ne starší 2 měsíců),

6.-koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 3 strany formátu A4),

7.-souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

Další informace:

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. srpna 2021.

Písemnou přihlášku včetně příloh zasílejte nejpozději do 14. května 2021 do 14:00 hod. na adresu: Obec Stará Huť, Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť.

Obálku označte heslem: „KONKURZ“. (Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce.)

V případě dotazů se volejte na tel.: 318522269.

autor článku: redakce DA