Dnes je středa 21. duben, svátek má Alexandra.

Zajímavosti

Město Dobříš hledá odpadového hospodáře

přidáno: 08. 06. 2020

Městský úřad Dobříš vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: REFERENT/KA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – odpadový hospodář.

Náplní nového zaměstnance na této pozici bude vykonávání práce odpadového hospodáře pro město Dobříš (samospráva odpadů).

Další informace k pozici referent/ka životního prostředí – odpadový hospodář

Pracovní poměr:

 • na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:

 • Dobříš

Platová třída:

 • 10 (podle započitatelné praxe od 21 260 Kč do 31 240 Kč)

Osobní ohodnocení:

 • po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT 

Možný nástup:

 • 1. července 2020

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk),
 • fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

Kvalifikační předpoklad:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, nejlépe se zaměřením na odpadové hospodářství

Další požadavky:

 • orientace v právním řádu ČR – zejména orientace v legislativě vztahující se k odpadovému hospodářství (především zákon odpadech)
 • schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • loajalita vůči zaměstnavateli
 • flexibilita a spolehlivost
 • pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
 • pokročilá znalost práce na PC – MS Office
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
 • praxe ve státní správě či samosprávě výhodou
 • řidičské oprávnění sk. B
 • ochota se dále vzdělávat

Jak se přihlásit a co vše musí přihláška obsahovat

Náležitostí přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 19. června 2020 do 13:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – referent OH“.

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem nebo telefonicky.

Bližší informace poskytne Ing. Alena Harmanová, vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí, na tel. 318 533 380 nebo e-mailu harmanova@mestodobris.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)