Dnes je čtvrtek 22. únor, svátek má Petr,
je Den sesterství.

Zajímavosti

Město Dobříš hledá novou referentku pro školy a příspěvkové organizace

přidáno: 01. 08. 2022

Městský úřad Dobříš vyhlásil nové výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: „referent/ka školství a příspěvkových organizací“. Bližší informace k pracovní náplni, platovému ohodnocení a požadavkům na uchazeče naleznete v článku.

Pracovní náplň:

Výkon státní správy a samosprávy na úseku školství (nutná ZOZ pro výkon správních činností ve školství do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru) – například:

 • komunikace s řediteli škol a školských zařízení (7 školských příspěvkových organizací)
 • shromažďování a předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení Krajskému úřadu Středočeského kraje
 • zpracovávání návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu a předávání je Krajskému úřadu Středočeského kraje
 • vedení agendy města jako zřizovatele škol, včetně provádění změn a úprav a jejich projednání s příslušnými orgány
 • zpracovávání podkladů pro radu města (odměny ředitelů, výroční zprávy, souhlasy s přijetím darů atd.)
 • zastupování zřizovatele ve školských radách

Výkon samosprávy pro ostatní příspěvkové organizace zřízené městem Dobříš – například:

 • komunikace s řediteli neškolských příspěvkových organizací (3)
 • vypracovávání přehledů z hospodaření příspěvkových organizací města, včetně kontroly jejich výkazů a podkladů k účetní závěrce

Další informace k pozici „referent/ka školství a příspěvkových organizací“:

Pracovní poměr:        

 • na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:  

 • Dobříš

Platová třída:                         

 • 9 nebo 10 (podle dosaženého stupně vzdělání a podle započitatelné praxe od 19.730 Kč do 31.240 Kč)

Osobní ohodnocení:  

 • po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT

Možný nástup:           

 • od 1. září 2022

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
 • fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

Kvalifikační předpoklad:

 • minimálně vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadavky:

 • znalost zejména zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a prováděcích a souvisejících právních předpisů
 • schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • flexibilita a spolehlivost
 • pečlivost a systematičnost
 • pokročilá znalost práce na PC – MS Office
 • praxe ve státní správě či samosprávě výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
 • ochota se dále vzdělávat

Jak se přihlásit k výběrovému řízení na pozici „referent/ka školství a příspěvkových organizací“:

Písemnou přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách města (www.mestodobris.cz) v sekci Občan a úřad - Městský úřad - Volná pracovní místa (nabídka práce), zasílejte spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 15. srpna 2022 do 15:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. Obálku označte heslem: „VŘ – školství“.

Náležitostí přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem nebo telefonicky.

Bližší informace poskytne Ing. Šárka Tomášková, vedoucí Finančního odboru, na tel. 318 533 340 nebo e-mailu tomaskova@mestodobris.cz.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)