Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

Zajímavosti

Město Dobříš hledá nového referenta stavebního úřadu

přidáno: 13. 02. 2023

Městský úřad Dobříš zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlásil výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent/ka stavebního úřaddu“. Zájemci o tuto práci mohou podávat přihlášky do 20. února 2023.

Pracovní náplň:          

 • výkon obecného stavebního úřadu

Pracovní poměr:        

 • na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:  

 • Dobříš (správní obvod ORP Dobříš)

Platová třída:             

 • 9 nebo 10 (podle dosaženého stupně vzdělání a získání zkoušky ZOZ a podle započitatelné praxe od 21 710 Kč do 34 370 Kč)

Osobní ohodnocení:  

 • po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT

Možný nástup:           

 • od 1. března 2023 nebo dle domluvy

 

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
 • fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

Kvalifikační předpoklad:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
 • nebo alespoň střední vzdělání s maturitou (technického směru výhodou).

 

Další požadavky:

 • orientace v právním řádu ČR – zejména orientace v legislativě vztahující se ke stavebním předpisům (především stavební zákon a prováděcí vyhlášky)
 • schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • flexibilita a spolehlivost
 • pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
 • pokročilá znalost práce na PC – MS Office
 • řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)
 • ochota se dále vzdělávat
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
 • praxe ve státní správě či samosprávě výhodou

 

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
 • čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam v rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce),
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce).

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 20. února 2023 do 13:00 hod. na adresu:

 • Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
 • Obálku označte heslem: „VŘ – referent/ka SÚ“.

 

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem nebo telefonicky.

Bližší informace poskytne Ing. Alena Harmanová, vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí, na tel. 318 533 380 nebo e-mailu harmanova@mestodobris.cz.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)