Dnes je středa 21. duben, svátek má Alexandra.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Zapojte se do tvorby programu rozvoje města Dobříše na dalších 8 let

přidáno: 29. 04. 2020

Město Dobříš v současné době zpracovává strategický rozvojový a plánovací dokument – tzv. Program rozvoje města Dobříše na období let 2020–2028 (dále jen PRMDo).

Tento dokument je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, který zastupitelstvu obce vyhrazuje pravomoc takový dokument schvalovat. Zároveň také ukládá obci „pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů“.

VE STRUČNOSTI: Co je dokument PRMDo a jaké plní funkce?

  • střednědobý rozvojový dokument města, jehož cílem je definovat prioritní oblasti rozvoje města v předem stanoveném časovém horizontu,
  • dokument zasahující několik volebních období zastupitelstva města,
  • zachycuje hlavní problémy rozvoje města a formuluje jejich možná řešení,
  • umožňuje komplexní přístup k řešení problémů,
  • je podkladem pro řízení města a pro přípravu projektů a rozvojových aktivit ve městě,
  • je to důležitý podkladový materiál pro čerpání dotačních prostředků,
  • zvyšuje připravenost města k podání žádostí o dotační podporu a šance získat finanční prostředky.

Podstatou tvorby dokumentu PRMDo je vycházet ze stavu, v jakém se město nachází, a přihlédnout ke stavu akcí, které jsou v určitém stupni přípravy. Toto je zachyceno v analytické části dokumentu, na kterou navazuje návrhová část, v níž se formulují vize budoucího rozvoje města. Analytickou část dokumentu zastřešuje SWOT analýza identifikující silné a slabé stránky města a příležitosti a hrozby pro město. Jejím výstupem by mělo být takové chování města, které bude maximalizovat své přednosti a minimalizovat své nedostatky a hrozby.

Vzhledem k tomu, že dokument PRMDo má být tvořen komunitním způsobem, tj. ve spolupráci s širokou veřejností, kdy základním principem je otevřenost procesu, mělo město Dobříš ve spolupráci s MAS Brdy-Vltava v plánu společné setkání právě s touto tématikou. To se mělo původně konat 14. května 2020 od 18:00 hod. v KD Dobříš a celý dokument zde měl být diskutován.  Bohužel vzhledem k současné situaci ovlivněné koronavirovou pandemií, nebude možné a ani žádoucí, s ohledem na ochranu veřejného zdraví, takovéto společné setkání uskutečnit. 

Váš názor je však pro nás velmi důležitý, proto bude na webových stránkách města Dobříše zveřejněn návrh analytické části dokumentu a připomínkový formulář (pozn.: předpokládáme od poloviny května 2020). Tímto si Vás tak dovolujeme požádat o zasílání Vašich připomínek k dokumentu.

Podrobné instrukce k připomínkování, včetně termínů a kontaktů k příp. dotazům naleznete na webových stránkách našeho města a MAS Brdy-Vltava.

Pokud v budoucnu situace dovolí, plánujeme k dokumentu uskutečnit společné setkání s občany v září 2020. 

 

Program rozvoje města Dobříše je zahrnut do aktivit projektu

Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21.

autor článku: Šárka Krůtová - město Dobříš