Dnes je středa 1. duben, svátek má Hugo,
je Mezinárodní den ptactva.

Z našeho města

Místní poplatky v Dobříši od 1. ledna 2020. Víte za co a kolik zaplatíte?

přidáno: 07. 01. 2020

Zastupitelstvo města Dobříše na svém 10. zasedání konaném dne 12. prosince 2019 schválilo s účinností od 1. ledna 2020 pět nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Níže Vám přinášíme stručný přehled o jednotlivých druzích místních poplatků zavedených ve městě Dobříši, jejich výši a splatnosti či termínu ohlašovací povinnosti.

Místní poplatky v Dobříši mají od 1. ledna 2020 "nový kabát". Konkrétní informace k jednotlivým druhům místních poplatků naleznete níže nebo také na webu města Dobříš. Důležitou informací je také to, že poplatek za odpady můžete hradit až od února 2020.

OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek platí:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě (občan města),

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Ohlašovací povinnost: Vznik nebo zánik poplatkové povinnosti anebo změnu údajů je nutno ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

Sazba poplatku: 550 Kč / rok / poplatník

Splatnost poplatku: Do 30. dubna; vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Pozor, z důvodu přechodu na nový systém poplatku za odvoz odpadu a zavedení systému MESOH bude v lednu 2020 probíhat kontrola všech dat. Z uvedeného důvodu bude možné poplatek hradit nejdříve od 03.02.2020.

Kontaktní osoba z každého stanoviště obdrží koncem ledna 2020 dopis s informací, kolik činí výše poplatku po odečtení slev za zapojení do systému MESOH, a další platební údaje (zejména variabilní symbol).

OZV č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu

Poplatek platí: Poskytovatel úplatného pobytu za osobu, která ve městě není přihlášená a její pobyt trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Ohlašovací povinnost: Vznik nebo zánik poplatkové povinnosti nebo změny údajů je plátce (ubytovatel) povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

Sazba poplatku: 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku

Splatnost poplatku: Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne každého kalendářního čtvrtletí.

OZV č. 7/2019, o místním poplatku ze psů

Poplatek platí: Držitel psa (tj. osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Dobříše) staršího 3 měsíců.

Ohlašovací povinnost: Vznik nebo zánik poplatkové povinnosti anebo změnu údajů je nutno ohlásit do 30 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

Sazba poplatku:

Splatnost poplatku: Do 31. března; vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

OZV č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Poplatek platí: Fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství.

Ohlašovací povinnost: Nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Sazba poplatku:

Splatnost poplatku:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 100 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 100 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

OZV č. 10/2019, o místním poplatku ze vstupného

Poplatek platí: Fyzické a právnické osoby, které pořádají kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akci.

Ohlašovací povinnost: nejpozději 7 dnů před konáním akce

Sazba poplatku:

Splatnost poplatku: Do 5 dnů ode dne skončení akce; při placení paušální částkou nejpozději v den konání akce.

Obecně ke všem OZV

Jednotlivé OZV obsahují i osvobození (zproštění povinnosti platit poplatek v celé výši) a úlevy („slevy“). Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud (při exekučním vymáhání).

Všechny záležitosti týkající se místních poplatků vyřídíte na MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, Finanční odbor – místní poplatky (přízemí vlevo za podatelnou), kancelář č. 13.

Správce poplatků:

  • Sylva Řeháková, telefon: 318 533 390, e-mail: rehakova@mestodobris.cz,
  • Kateřina Vodrážková, tel.: 318 533 345, e-mail: vodrazkova@mestodobris.cz

Formuláře jsou k dispozici jak na MěÚ Dobříš, tak jsou ke stažení na internetové stránce města www.mestodobris.cz.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)