Dnes je čtvrtek 4. březen, svátek má Stela.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Město Dobříš přijímá žádosti o dotace pro rok 2021. Víte, jak o ně požádat?

přidáno: 12. 11. 2020

Město Dobříš zveřejnilo 1. října 2020 nová pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města a celkem 4 programy, do kterých lze podat žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2021. Žádosti podle nových pravidel je možné podávat od včerejšího dne až do 1. prosince 2020. Jak správně o dotaci požádat?

Peníze z dotací (dříve Grantového fondu města Dobříš) byly každoročně rozdělovány mezi sportovní spolky, volnočasové a vzdělávací organizace, pořadatele kulturních a dalších akcí. V roce 2020 město takto rozdělilo téměř 3 700 000 Kč.

Pro rok 2021 platí pro žádosti o dotace z rozpočtu města Dobříš NOVÁ PRAVIDLA

Zastupitelstvo města Dobříše na svém zářijovém zasedání schválilo nová pravidla pro přidělování dotací (dříve grantů) a zároveň vyhlásilo dotační programy pro rok 2021.

Vedení města s ohledem na nová pravidla nabídlo potenciálním žadatelům o dotace možnost konzultací a pomoc s přípravou žádostí. Tuto nabídku bylo možné využít několika způsoby.

„Konzultace, které probíhaly převážně formou videokonferencí, telefonátů, ale i osobních návštěv, využily cca tři desítky potenciálních žadatelů. Jejich nejčastější dotazy směřovaly k výkladu některých nových postupů, k pochopení možnosti podávat v rámci jednoho dotačního programu pouze jednu žádost, kdy si žadatelé mohou vybrat jednu ze tří aktivit, a to činnost, akce či cyklus akcí a projekty atd. Ráda bych poděkovala tajemníkovi úřadu a Mgr. Martině Hrdličkové, kteří většinu dotazů vyřizovali,“ uvedla místostarostka města Dobříše Dagmar Mášová.  

Jaké jsou nejdůležitější změny v nových pravidlech pro dotace z města Dobříše?

„Nová pravidla mají zajistit transparentnější přidělování dotací. Jsou nastavena objektivnější kritéria pro vyhodnocení žádostí a nově je možné podávat žádost i elektronicky a v neposlední řadě je proces přidělování dotací nastaven tak, aby byl plně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Žadatelům bylo zdůrazňováno, že podporovány budou aktivity nabízející v jednotlivých oblast pestrou nabídku pro občany města, nikoli samotná existence žadatele. Podstatnou změnou je pak vyčlenění předem daného objemu peněžních prostředků pro registrované poskytovatele sociálních služeb,“ upřesnil zásadní změny tajemník Městského úřadu Dobříš Jan Horník.

Změnou prošla také veřejnoprávní smlouva, kterou je třeba si v případě získání dotace detailně pročíst. Tajemník úřadu upozorňuje zejména pasáže s povinnostmi a s případnými sankcemi (např. krácení dotace za pozdní podání závěrečného vyúčtování, každý originál dokladu musí být nesmazatelným způsobem označen nápisem: „Hrazeno z dotace města Dobříše“, povinnost vést oddělenou evidenci čerpání dotace apod.). Je potřeba si uvědomit, že jde o nakládání s veřejnými prostředky, proto bude kontrola jejich využití důsledná.

Dotační programy z rozpočtu města na rok 2021

Pro rok 2021 budou rozdělovány celkem 3 mil. Kč. Vyhlášeny jsou 4 dotační programy, přičemž v jednotlivých programech budou podporovány tyto aktivity: činnost žadatele, akce (cyklus akcí) nebo jiné projekty, a to v těchto oblastech:

 • sport a tělovýchova: 50 % z celkové částky, tedy 1,5 mil. Kč,
 • kultura a umění: 15 % z celkové částky, tedy 450 tis. Kč,
 • výchova a vzdělávání: 15 % z celkové částky, tedy 450 tis. Kč,
 • volný čas se zaměřením zejména na prevenci kriminality a protidrogové aktivity: 20 % z celkové částky, tedy 600 tis. Kč.

V každém programu bude možno podat 1 žádost bez ohledu, zda je žadatelem právnická nebo fyzická osoba. Pokud bude žadatel podávat více žádostí do jednotlivých programů, některé dokumenty bude stačit předložit pouze jednou. Není ani potřeba dokládat úředně ověřené kopie. V každém programu budou uspokojeni minimálně tři žadatelé, protože maximální výše poskytnuté dotace bude 40 % výše prostředků alokovaných v dotačním fondu pro ten který dotační program. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena ve výši 30 %, jde-li o právnickou osobu, respektive 20 %, jde-li o fyzickou osobu.

Žadatel může podat v každém dotačním programu jen jednu žádost

Pokud podáte více žádostí do jednotlivých dotačních programů (max. tedy 4), předložíte tyto dokumenty pouze jedenkrát:

 • u právnických osob kopii registrace žadatele nebo kopie stanov nebo statutu žadatele a jména osob, které jsou oprávněny vystupovat a jednat jménem statutárního orgánu (např. jmenovací dekret, usnesení členské schůze)
 • u právnických osob kopii dokladu o zřízení účtu pro žadatele
 • přehled činnosti žadatele v kalendářním roce předcházejícím roku podání žádosti
 • účetní závěrku za předcházející rok (popřípadě není-li rok uzavřen, pak rok účetně uzavřený
 • čestné prohlášení žadatele o vztahu propojenosti s ostatními podniky ve smyslu definice jediného podniku (čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis).

V popisu aktivity (vytvoříte samostatný dokument), který přiložíte jako přílohu žádosti, je nezbytné uvést její obsah, cíl a přínos, případně harmonogram. Pozornost je nutno věnovat též rozpočtu aktivity, na kterou je dotace požadována. Vodítkem jsou nově nastavená kritéria a jejich bodové ohodnocení.

Nová administrativa dotací

Z administrativního hlediska jsou připraveny nové formuláře, čestná prohlášení a byl zpracován také nový vzor veřejnoprávní smlouvy. Pro snadnější orientaci město Dobříš připravilo i manuál pro podávání žádostí o přidělení dotace, ve kterém se dočtete základní body, na které je potřeba se zaměřit.

Kdy a jak žádosti o dotace z města Dobříše podat?

Žádosti o dotace z rozpočtu města Dobříše pro rok 2021 je možné podávat od včerejšího dne 11. listopadu 2020 až do úterý 1. prosince 2020 do 13:00 hod.

Žádost je možné podat několika způsoby:

 • předat v podatelně Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, v přízemí, kde vaši žádost zaevidují a předají dále,
 • zaslat poštou na adresu Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,
 • zaslat datovou schránkou do datové schránky města pnxbx8u,
 • zaslat e-mailem na epodatelna@mestodobris.cz, máte-li elektronický podpis.

V žádosti je nezbytné vyplnit všechny rubriky, česky, strojopisem nebo hůlkovým písmem, v případě použití elektronické verze formuláře neměnit znění rubrik. Další údaje lze rozvést v přílohách.

„Věříme, že nová pravidla, která se vám zřejmě budou zdát administrativně náročnější, na druhou stranu přinesou minimálně přehlednější a spravedlivější systém rozdělování dotací,“ dodává místostarostka Dagmar Mášová.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)