Dnes je středa 21. duben, svátek má Alexandra.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Proč dostalo město Dobříš pokutu ve výši 500 000 Kč?

přidáno: 20. 07. 2020

Předseda ÚOHS potvrdil městu Dobříš pokutu ve výši 500 000 Kč za nedodržování zákona o zadávání veřejných zakázek. Dnes se k tomuto tématu vyjádřil ve svém oficiálním prohlášení současný starosta města Pavel Svoboda a svůj komentář přidal také bývalý starosta Stanislav Vacek. Jak to tedy bylo, je a bude?

Předseda ÚOHS potvrdil městu Dobříš pokutu 500 000 Kč

Dne 28. dubna 2020 udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže městu Dobříš pokutu ve výši 500 000 Kč za nedodržování zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle rozhodnutí se obviněný (město Dobříš) dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 b., o zadávání veřejných zakázek, tím, že objednával u spol. DOKAS Dobříš, s.r.o. (dále jen DOKAS), služby na odvoz odpadu napřímo, místo aby je soutěžil jako veřejnou zakázku. Podkladem pro rozhodnutí je smlouva č. 00805 na zajištění nakládání s komunálními odpady uzavřená dne 29.12.2017, ve znění dodatku č. 1 z 19. prosince 2018 a dodatku č. 2 z 25. června 2019 mezi městem a spol. DOKAS.

Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje dle § 11 zadávání zakázek „napřímo“ bez soutěže v situaci, kdy dodavatel (tedy DOKAS ) vykonává pro město více než 80% činností a zároveň je městem vlastněn. 

Kdy a kým byla podepsána smlouva mezi městem a společností DOKAS?

Dne 29. prosince 2017 uzavřelo město se společnost DOKAS smlouvu, za město ji podepsal tehdejší starosta Stanislav Vacek, za DOKAS tehdejší jednatel Jan Marek. Smlouva je podepsána na dobu neurčitou a její dodatky z r. 2018 a 2019 upřesňují detaily jako je frekvence svozů, ceny apod. Smlouva byla před podpisem schválena radou města dne 19. prosince 2017.

Pro posuzování 80% obratového kritéria se dle § 12 odst. 2 zákona bere souhrn za tři účetní období. Smlouva byla uzavřena v r. 2017, ÚOHS tak zkoumal plnění obratového kritéria v letech 2014, 2015 a 2016. Tehdejší vedení města si bylo vědomo požadavku zákona. Proto pracovalo v druhé polovině roku 2017 na detailech restrukturalizace DOKAS tak, aby podmínka 80% obratu ze zakázek města byla plněna. Strategický dokument schválila rada města na schůzi konané dne 9. ledna 2018 a uložila úkoly jednateli DOKAS. Úřad pro hospodářskou soutěž však při svém zkoumání došel k názoru, že k dostatečné reorganizaci nedošlo.

Problematika 80% zakázek z města pro DOKAS

Pro zajištění zakázek z města ve výši více jak 80% mohlo město buď navýšit objem smluv a objednávek u DOKAS, nebo DOKAS musel snížit své činnosti pro jiné subjekty. V tomto směru se jedná především o svoz odpadu pro okolní obce. Rady města pod vedením starosty Stanislava Vacka a později starostky Jany Vlnasové jednatele DOKAS opakovaně vyzývaly, aby omezil služby pro jiné subjekty a zajistil tak fungování městské společnosti v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Nedostatečná aktivita jednatele Marka v této oblasti byla jedním z důvodů k vypsání výběrového řízení a jmenování nového jednatel DOKAS v dubnu 2020. Nový jednatel Adam Šauer pracuje na restrukturalizaci společnosti tak, aby byly plněny podmínky obratového kritéria a 80% činností bylo vykonáváno pro město Dobříš. Zajištění činností v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek je také jedním z hlavních úkolů nového jednatele DOKAS stanovených v jeho manažerské smlouvě. Stejně tak na návrh rady města schválilo zastupitelstvo města dne 25. června 2020 změnu zakladatelské listiny společnosti, která nově obsahuje ustanovení o veřejnoprávní službě společnosti, tedy uspokojování veřejného zájmu na provozování služeb v oblasti péče o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů města Dobříše a občanů obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Dobříš.

Vyjádření současného a bývalého starosty města Dobříš

Současný starosta Pavel Svoboda k tomuto mimo již uvedeného řekl: „Město Dobříš dne 12. května 2020 podalo proti rozhodnutí ÚOHS rozklad, kde jsme se na 9 stránkách snažili vysvětlit argumenty proti udělení pokuty. Předseda Úřadu dne 13. července 2020 potvrdil rozhodnutí 1. stupně. Udělení pokuty je tedy pravomocné a město Dobříš ji musí do 13. září 2020 včetně poplatku za vedení správního řízení ve výši 1 000 Kč uhradit. V současné době zvažujeme podání žaloby ke Krajskému soudu v Brně.“

Na tento problém pak reagoval také bývalý starosta Vacek: „Se stanoviskem města k udělené pokutě se zcela ztotožňuji. Rozhodně souhlasím s tím, aby se město bránilo a žalobu u Krajského soudu v Brně podalo.“

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)