Dnes je pondělí 6. červenec, je Den upálení mistra Jana Husa,
je Světový den Tibetu.

www.kolopro.cz/

Proč bude výstavba nové budovy 5. MŠ stát o přibližně 3 miliony korun více?

přidáno: 10. 05. 2018

Práce na novostavbě 5. Mateřské školy v Dobříši byly zahájeny již začátkem roku 2018. Kvůli klimatickým podmínkám a technickým normám však došlo ke komplikacím a bylo potřeba dojít k jistým opatřením. Jakým? Proč se stavba prodraží až o několik milion korun? Jak probíhala jednotlivá jednání?

Na svém posledním jednání v úterý 24. dubna Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Novostavba nové budovy 5. MŠ v Dobříši.“ Smlouva uzavřená 10. ledna 2018, po složitém jednání v souvislosti s průtahy ve výběrovém řízení zaviněnými řešením nedostatků v nabídce jednoho z uchazečů a následnou kontrolou prováděnou poskytovatelem dotace, předpokládala, v souladu s předem daným termínem, dokončení a předání díla bez vad a nedodělků za 10 měsíců. Termín stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, doručeném městu Dobříš těsně před Vánocemi dne 20.12.2017, však počítá s dokončením díla nejpozději do 30. 9. 2018, jinak hrozí odejmutí dotace. Aby bylo vyhověno podmínkám poskytovatele dotace, bylo třeba dojednat se zhotovitelem, kterým je firma JETCON spol. s.r.o., Chomutov, možné zkrácení smluvního termínu dokončení prací k datu 30. 9. 2018.

Proč byla tedy smlouva 10. ledna podepsána?

Před vypsání výběrového řízení byl žadatel (město) povinen předat návrh zadávacích podmínek k vyjádření poskytovateli dotace a teprve po jejím odsouhlasení bylo možno toto výběrové řízení vypsat. Na základě splnění těchto podmínek byla městu Dobříš pro tuto stavbu přidělena dotace z fondu Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Z podmínek plynulo, že stavba musí být dokončena za 10 měsíců, konkrétně tedy původně 30. března 2018. Na začátku srpna bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Lhůta pro podání nabídek byla k 18. srpnu, kdy odborná komise posuzovala nabídky jednotlivých firem, které se přihlásily. Kvůli nedostatkům v nabídce jedné z firem, která nedodala podrobné a přesně vysvětlené informace k mimořádným nízkým jednotkovým cenám, bylo rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky vydáno až 27. září 2017. Poté, 2. 10. 2017 bylo zasláno oznámení o výběru dodavatele a po vrácení všech doručenek, poslední říjnový den, Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo, jejíž kopii s kompletními podklady předložila k vyjádření poskytovateli dotace. Poskytovatel dotace IROP (Integrovaný regionální operační program) až pár dní před Vánoci, konkrétně 20. 12. 2017 zaslal Rozhodnutí o poskytnutí dotace a rozhodl také o prodloužení realizace akce, a to z 30. 3. 2018 na 30. 9. 2018. Nicméně tady již nekorespondovala lhůta se smlouvou o dílo, kde měla vybraná firma splnit dodání do 10 měsíců od zahájení prací, tedy do konce října. Následně 10. 1. 2018 byla smlouva podepsána a k 19. lednu bylo předáno staveniště firmě JETCON spol. s.r.o. „Pokud bychom totiž smlouvu nepodepsali, museli bychom opět vyhlásit nové výběrové řízení, jelikož došlo ke změně stanovených podmínek. To by znamenalo nejen další náklady, ale především čas, který jsme neměli. Hrozilo by tak, že bychom celou dotaci, která činí více než 13 mil. Kč z celkové ceny díla 19 676 757,96 Kč, nemuseli obdržet a celá stavba by se tak nezrealizovala. Tuto situaci jsme tak snažili vyřešit co nejvhodněji, a to znamenalo vytvořit dodatek ke smlouvě. Uzavřít smlouvu s jinou dobou plnění než stanovených 10 měsíců (podle podmínek výběrového řízení) nebylo možné, protože by se jednalo o porušení zadávacích podmínek stejných pro všechny uchazeče,“ dodává Stanislav Vacek, starosta města.

Proč nebylo možné stavbu dokončit do konce září?

Bohužel bylo konstatováno, že stavební práce není možné v daném období (období mrazů na počátku roku) provádět standardními technologickými postupy (zejména betonáž). Zahájení stavby se předpokládalo v období, kdy bylo možné provádět stavební práce standardními postupy. V době zahájení prací však bylo provádění prací standardním způsobem vzhledem ke klimatickým podmínkám vyloučené. Aby bylo možné provádět stavební práce (zejména betonáž) v zimním období v souladu s českými technickými normami a technologickými předpisy výrobců stavebních materiálů, bylo nutné přijmout opatření, která jsou pro zimní období nutná (zakrývání konstrukcí, ohřev kameniva a záměsové vody, ohřívání konstrukcí apod.). Bez přijetí takových opatření, která dle českých technických norem nelze v daných klimatických podmínkách provádět (betonáž), nebylo možné termín 30. 9. 2018 dodržet.

O kolik přesně musel být rozpočet na stavbu navýšen?

Bylo nutné provést další organizační a technická opatření vedoucí ke zkrácení termínu dokončení, zejména nasazení většího počtu pracovníků a posílení technického zázemí a vybavení stavby. To vše, společně se zjištěnými nesoulady projektové dokumentace se skutečným stavem (tvrdost hornin, založení stavby, technika výkopových prací vzhledem k sousedním objektům apod.), si vyžádalo vícenáklady, které se staly předmětem zkoumání ze strany objednatele (města Dobříš prostřednictvím technického dozoru investora) a poté předmětem rozpočtového opatření, které zastupitelstvo města schválilo 12. 4. 2018. Teprve poté bylo možno uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě o dílo. Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla, je nyní stanovena nejpozději do 30. 9. 2018. Opatření ke zkrácení termínu a opatření nutná v zimním období jsou za cca 2 643 850 Kč s DPH. Ostatní položky jsou vícepráce a méněpráce - po provedení vzájemného zápočtu se celkem jedná o 3 091 583, 60 Kč s DPH (schváleno zastupitelstvem města v rozpočtovém opatření dne 12. 4. 2018).

Jednotlivé etapy budou realizovány a přebírány podle následujícího harmonogramu:

autor článku: Redakce DA | Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta