Dnes je středa 22. březen, svátek má Leona,
je Světový den volby.

hudební festival Dobříš

Listopadové Dobříšské listy na téma: Dobříš v roce 2020

přidáno: 04. 11. 2020

Nové Dobříšské listy, které jsou k dostání od včerejšího dne, nabízí 23 stran informací z města, úřadu, škol, sportovních organizací a dalších oblastí. Tentokrát se zaměřují tematicky na shrnutí roku 2020 v Dobříši a nechybí ani pohled do historie.

Z MĚSTA A RADNICE

Na prvních stránkách listopadových listů tentokrát najdete rozhovor se starostou Dobříše Pavlem Svobodou a tajemníkem městského úřadu Janem Horníkem, ve kterých oba hodnotí rok 2020 ze svých pozic. Své vyjádření k tématu sepsala také paní místostarostka Dagmar Mášová, pro kterou byl letošní rok plný výzev. Místostarosta Tomáš Vokurka se pak zabýval otázkou investic města.  

Slovo starosty Pavla Svobody

První řádky věnuje starosta města Dobříš současné covidové situaci a prosí občany města o vstřícnost a pochopení. Zároveň nezapomíná poděkovat všem, kteří udržují chod města i v této době a vyzývá k vzájemné pomoci: „Mysleme nejen na sebe, ale i na ostatní kolem nás. Přispět snížit riziko nákazy můžeme skutečně každý především důsledným nošením roušky, častým mytím rukou, omezením osobních kontaktů. Nic lepšího v tuto chvíli neumíme. Omezené obchody a služby potřebují náš zájem dnes více než kdy jindy. Podpořme místní obchody a restaurace.“

Na závěr svého příspěvku myslí na starší spoluobčany a děti: "Omezení kontaktů nejvíce dopadá na starší spoluobčany a děti. Zatelefonujte svým blízkým i vzdálenějším příbuzným. Určitě budou mít radost. Nyní je prostor spřádat plány do budoucna a chystat opatření, protože pokud se ani z téhle vlny nepoučíme, přijde nějaká další. Přeji Vám všem pevné zdraví. Společně to zvládneme."

Vedení města Dobříš v roce 2020

Ing. Pavel Svoboda nastoupil do funkce starosty města Dobříše 4. března 2020, když ve vedení města vystřídal svou kolegyni ze sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ Bc. Janu Vlnasovou.

Na krátký úvodní článek shrnující zásadní události v Dobříši v tomto roce navazuje rozhovor:

Starosti starosty Pavla Svobody

V rozhovoru, který najdete na str. 2a 3, odpovídá starosta Dobříše na následující otázky:

 • Jaké byly cíle současného starosty při vstupu do komunální politiky a jak se je podařilo během uplynulých dvou let naplnit?
 • Jak moc se lišily jeho představy o práci pro město s realitou?
 • Mezi občany města je starosta Pavel Svoboda známý především jako velmi slušný člověk. Umí být ale také starostou, který v případě potřeby takzvaně bouchne do stolu?
 • Co považuje za největší a nejtěžší problém Dobříše, který jako starosta v roce 2020 musel řešit?
 • Z čeho má za rok 2020 radost? Co považuje za úspěch?
 • Jak hodnotí všestranný rozvoj města za rok 2020? Myslí si, že se daří jít správným směrem? V jaké oblasti vidí největší pokrok a kde naopak vnímá, že bude třeba více práce?
 • Stejně jako jiná města si i Dobříš prošla v letošním roce velkou zkouškou, tedy hlavně její občané. Jak vnímá celkovou atmosféru ve městě v této době, náladu občanů, spolupráci mezi městem a dalšími subjekty? Zvládá Dobříš ustát tuto náročnou zkoušku novodobé historie?

Jak vidí letošní rok v Dobříši místostarostka Dagmar Mášová? „Pro mě samotnou byl letošní rok plný výzev,“ říká na úvod svého shrnutí…

Pro paní místostarostku byl začátek roku 2020 ve znamení odpadů. V jarních měsících pak město i ji ovlivnila nejprve výměna na pozici starosty a následně příchod koronaviru, který se nám po létě opět vrátil. Jak vnímá tento náročný rok ze své pozice a co pro ni bylo těžké, co nejčastěji řešila a s kým, se dočtete právě v tomto příspvěku. Na úplném závěru článku pak Dagmar Mášové shrnuje, co považuje v letošním roce za největší úspěchy města.

Celé vyjádření 1. místostarostky města Dobříš k roku 2020 si můžete přečíst na str. 3.

Jak hodnotí chod Městského úřadu Dobříš v roce 2020 jeho tajemník?

Funkci tajemníka MěÚ Dobříš zastává pan Jan Horník od poloviny června 2019. Za tu dobu se samozřejmě s chodem úřadu i s jeho týmem úředníků seznámil ze všech stran. Ze své pozice řešil příjemné i nepříjemné záležitosti týkající se úřadu a mimo jiné se mu také během letošního roku změnilo vedení města a normální režim narušil příchod nemoci covid-19.

V rozhovoru na str. 3 a 4, odpovídá na následující otázky:

 • Když přebíral v loňském roce vedení úřadu, chválil si jeho výbornou úroveň IT, archivování spisů apod. Jeho cílem tehdy bylo zkonsolidovat úřad především po legislativně-právní stránce a plánoval jste zavést nové směrnice, řády, pokyny, ale i jednotný vizuální styl. Jak se mu to povedlo?
 • Jednou z hlavních funkcí tajemníka je řízení zaměstnanců úřadu. Dobříšský úřad čítá cca 90 úředníků. Povedlo se Janu Horníkovi s nimi navázat dobré vztahy a být jim dobrým vedoucím? Jaký je vlastně „šéf“?
 • Letošní rok ovlivnily chod úřadu dvě zásadní věci. První z nich byla změna vedení města a druhou pandemie koronaviru. Jak moc bylo v těchto záležitostech fungování úřadu ovlivněno?
 • Co zásadního z plánů, projektů a dalších prací se na úřadu v tomto roce povedlo?
 • A s jakým největším „oříškem“ při práci tajemníka se zatím setkal?
 • Veřejnost a občané města ne zřídka kritizují fungování úřadu, přemíru byrokracie a práci úředníků. Jak vidí tyto problémy on? Na který odbor bývají stížnosti nejčastější a jak je řešíte?
 • Jaká je další vize dobříšského tajemníka pro městský úřad do roku 2021?

Místostarosta Dobříše Tomáš Vokurka shrnuje investice města za rok 2020

Z rozpočtu města jsou každoročně vynakládány nemalé finanční prostředky na investice a opravy městské infrastruktury (zejména místní komunikace, chodníky, vodovody a kanalizace, veřejné osvětlení atd.), do nemovitého majetku (budov škol a školek, hřišť, sportovišť, městských bytů, budov úřadu, budovy polikliniky atd.) a v rámci zlepšování životního prostředí například do obnovy městské zeleně, parků a veřejných prostranství, obnovy alejí nebo do úprav kontejnerových stání.

V minulém a letošním roce se městu Dobříš povedlo uskutečnit investiční projekty za více než 186 mil. Kč. Město Dobříš na tyto projekty z vlastního rozpočtu vydalo necelých 60 mil. Kč. Finanční prostředky putovaly nejvíce do oblasti sportu a školství. Tady město investovalo více než 32 mil. Kč. V únoru a březnu letošního roku se podařilo finalizovat tři stavebním i finančním objemem velké a náročné projekty. Celková hodnota níže uvedených projektů činí více než 150 mil. Kč. Město z vlastního rozpočtu vydalo asi 28,5 mil. Kč a zbytek byl hrazen ze získaných dotací.

Pokračování příspěvku s přehledem investic a dalšími zajímavými čísly sepsal místostarosta Tomáš Vokurka a nejdete ho na str. 4 a 5 v listopadových Dobříšských listech.

Zeptali jsme se zastupitelů

Listopadové vydání Dobříšských listů je tematicky věnováno shrnutí roku 2020. V úvodních článcích listů si tak můžete přečíst podrobnější vyjádření starosty i obou místostarostů k dění ve městě v tomto roce. K otázce, Co zásadního se podle Vás v Dobříši odehrálo v roce 2020?, se pak vyjádřili čtyři další zastupitelé – Jindřiška Romba, Petr Kadlec, Jan Procházka a Miroslav Sochor. 

Jejich příspěvky najdete na str. 5.

Program rozvoje města 2021–2028

Ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava od léta probíhá společná příprava strategického dokumentu: Program rozvoje města Dobříše v období do roku 2028. Diskutované roky překlenují jedno volební období, proto bychom se na základních východiscích i cílech měli ve městě co nejvíce shodnout. Dokument by měl sloužit především pro otevřenou debatu jak mezi zastupiteli, tak s občany o tom, jakou podobu bychom chtěli městu vtisknout v následujících letech, kterým směrem by se měly ubírat rozvojové projekty a na co se dlouhodobě zaměřit. Vedle rozsáhlé analytické části vznikla i SWOT analýza, která sumarizuje silné a slabé stránky, stejně jako příležitosti a hrozby dalšího rozvoje Dobříše.

Cenná historická stavba kapličky sv. Jáchyma u Dobříše je opět krásná

Kaplička sv. Jáchyma, stojící po pravé straně při cestě z Dobříše na Rosovice mezi dvěma starými mohutnými jírovci, je cenným pozůstatkem barokní kultury z okolí města. Místo, kde je kaplička vystavena bylo v historii součástí poutní cesty na Svatou Horu u Příbrami, na které pak navazovala nedaleká kaple sv. Anny. Po dlouhých letech se nyní tato stavba dočkala zasloužené rekonstrukce.

Informace ze správy hřbitovů města Dobříš. Jak je to s hrobovými a urnovými místy na dobříšských hřbitovech?

Někteří lidé si uvědomí nutnost zajištění věcí souvisejících s odpočinkem věčným ve svém stáří a vše si zajistí sami, za jiné řeší takovou věc po jejich smrti rodina a další pozůstalí. Jaký je současný stav hrobových a urnových míst na dobříšských hřbitovech upřesňuje za MěÚ Dobříš paní Pavla Máchová z odboru správy majetku města.

Více informací naleznete na str. 7.

Vyhodnocení systému třídění odpadů

K 30. září 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev na poplatku pro příští rok, takzvaný MESOH rok. Město tak vyzývá občany, aby nezapomněli provést kontroly svého odpadového účtu (přidělených EKO bodů a svezených odpadů) na stránkách www.mojeodpadky.cz, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za odpady v roce 2021.

Využijte sběrný dvůr města! a Kam v Dobříši s kovovými odpady?

Články týkající se tématu odpadů zpracoval odbor výstavby a živodního prostředí a naleznete je na str. 8.

První příspěvek vyzývá k využívání sběrného dvora města, kde od vás zaměstnanci společnosti Dokas převezmou odpad zcela zdarma

Druhý příspěvek vám poradí, jak naložit s kovovými odpady. Možná totiž nevíte, že od roku 2019 můžete prot tyto účely využít i oranžové zvony, které jsou původně určeny na nápojové kartony. 

Změna v třídění papíru

Na téma odpadů navazuje svým článkem pan MVDr. Jaromír Bláha, člen komise pro ekologii a životní prostředí.

Jaké druhy papíru patří a jaké nepatří do tříděného sběru papíru? I tady platí, že se vše rychle mění díky novým technologiím zpracování. Dlouho platilo, že vícekrát recyklovaný papír, jako například plata na vajíčka, už do tříděného papíru nepatří, protože ho nešlo dále zpracovávat. Nové technologie už si ale i s tímto problémem poradí.

Máme tu podzim aneb Listí do popelnice nepatří!

Je tady podzim, s čímž je pro většinu z nás spojené hrabání velkých hromad listí, které stejně jako ostatní druhy biologicky rozložitelného odpadu do popelnice nepatří. Proto si možná mnozí z vás říkají – „Kam s ním?“ Možností je hned několik! 

Dočtete se o nich na str. 8.

Seriál: Pojďme společně zlepšit kvalitu ovzduší v Dobříši…

Dobrá topenářská praxe aneb Jak správně topit dřevem je článek navazující na článek z předchozího čísla, který se zabýval tématem legislativy správné topenářské praxe. 

Z činnosti Městské policie Dobříš v říjnu 2020

Městská policie během uplynulého měsíce řešila mimo běžnou činnost také začátkem října protest proti vládním opatřením. Opilí mladíci, nepořádek a hluk strážníky zaměstnávají velmi často a proto vzkazují: „Lidi, vzpamatujte se a uklízejte si po sobě. Tento nepořádek je již hraniční a není možné, aby se za některé z vás stále vyhazovaly peníze za úklid z městské kasy.“

V Dobříši se opět povedlo zachránit lidské životy

Strážníci MP Dobříš již třikrát během krátké doby zasahovali v případech, kdy šlo o život člověka. O prvním případu jste si mohli přečíst v minulém čísle Dobříšských listů. V druhém případě se jednalo o rychlý zásah strážníků MP Dobříš s použitím defibrilátoru u muže, který zkolaboval v důsledku srdeční zástavy v prodejně barev u Lidlu.

Celý příběh naleznete na str. 9.

Koronavirus jako příležitost

Své slovo a zamyšlení pro tuto těžkou dobu sepsat také dobříšský pan farář Angelo Scarano z ŘKF Dobříš. V době, kdy psal řádky pro Dobříšské listy se sám necítil nejlépe a možná o to více vás jeho zamyšlení a výzvy zasáhnou…

Do lesa s lesníkem

Také letos město plánovalo spolu s Nadací dřevo pro život a vlastníky dobříšských lesů tradiční akci pro děti ze základních škol pod názvem Do lesa s lesníkem. Těšily se děti ze „staré“ i „nové školy“, děti z Trnky, organizátoři i lesní pedagogové. Akce byla naplánována ve dvou skupinách, na čtvrtek 8. a 15. října. První akci jsme ještě za zpřísněných epidemiologických opatření zrealizovali, druhou akci si již nikdo užít nemohl. Věříme však, že její termín pouze o nějaký týden posuneme.

U článku Ing. Aleny Harmanové navíc naleznete i vyjádření samotných žáků a učitelů 4. a 5. ročníků ZŠ Dobříš z Komenského náměstí.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Rubrika DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY je vlastně z části "vzpomínkou" na dobu před uzavřením škol.

Na 1. ZŠ Dobříš například stihli zorganizovat akci zaměřenou na prevenci zubní hygieny a udělit zvláštní cenu žákům 3.B za účast v soutěži Městské knihovny Dobříš - BOŽÍ (JAKO) BOŽENA.

Na 2. ZŠ Dobříš se uskutečnil Sportovní den pro předškoláky, který připravil pan učitel Michal Ciboch. Škola také informuje, jak u nich probíhá online výuka, na kterou se připravovali začátkem října v rámci projektu BEZPEČNÝ INTERNET i žáci školy. Třetí příspěvek 2. ZŠ Dobříš popisuje návštěvu EDUbusu s ozoboty, který zavítal za dětmi přímo k jejich škole a výlet do TECHAKu v Březnici.

O své činnosti píše také ZŠ Lidická, která jako jediná z dobříšských škol zůstala otevřená i v říjnu.

Soukromá základn škola Trnka vzpomíná na Týden vědy, který pro děti společně s učiteli připravili také rodiče.

2. mateřská škola Dobříš se otevřela všem dětem. Havárie vody, která postihla začátkem září 2. MŠ Dobříš přinesla nemalé komplikace. Kolektiv školky za pomoci města a dalších lidí však vše zvládl a nyní už mají vytopené třídy nově opravené a fungují opět ve všech třídách.

KULTURA A SPOLEČNOST

Kulturní dům Dobříš měl pro veřejnost na podzim připravený a umělecky kvalitní program, ale pandemie vše změnila. Postupné rušení akcí a jejich odkládání je nyní náplní práce ředitelky kulturního domu Jindřišky Kastnerové i jejích pracovníků.

Její vyjádření k celé situaci si můžete přečíst v listopadovém čísle Dobříšských listů na str. 14.

Městská knihovna Dobříš na listopad připravila výtvarné dílny, divadlo, přednášky, pohádku, oblíbený BOoK Con a také náhradní termín akce Noc literatury. Realizace jednotlivých akcí je však jedním velkým otazníkem, a i tady pravděpodobně dojde ke zrušení většiny z nich.

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši zve na benefiční koncert pod názvem VEČER S ČESKOU HUDBOU, který by se měl uskutečnit 29. listopadu 2020 od 19:00 hod. v Zrcadlovém sále dobříšského zámku. Představit by se na něm mělo Škampovo kvarteto.

Římskokatolická farnost Dobříš: Pastorační centrum sv. Tomáše zve v listopadu také na svůj program.

Zámek Dobříš připravil na listopad hudební akce a jeho vedení doufá, že se budou moci všechny opravdu uskutečnit. 19. listopadu tady vystoupí žáci dobříšské ZUŠ, na 28. listopadu je naplánovaný tradiční benefiční koncert na podporu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové a hned 29. listopadu by se měl uskutečnit již zmiňovaný koncert pro dobříšské varhany.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti je na podzim jedním z nejkrásnějších míst v okolí. Letošní nabitou letní sezónu tady mají za sebou a po zahájení nové výstavy o robotech nyní děkuji všem návštěvníkům a příznivcům, kteří sídlo známého spisovatele navštívili i v době koronaviru. Zároveň přidávají informaci, že do svého týmu hledají posilu. Zájemci se mohou hlásit do 30. listopadu.

SPORT

Dobříšský zimní stadion zažil chvíle slávy! Na ledové ploše trénovali extraligoví a prvoligoví hokejisté

Vládní opatření proti koronaviru ovlivnila mimo jiné také tréninky profesionálních sportovců ve vnitřních prostorách, mezi které patří i ty hokejové. Ve spolupráci s vedením města Dobříš se povedlo některým profesionálním hokejovým klubům tento problém vyřešit. Na dobříšskou ledovou plochu nastoupily české hokejové špičky.

Celý článek o této sportovní události, kterou jste mohli zaznamenat i v celorepublikových médiích, naleznete na str. 18.

Nový rezervační systém pro městská sportoviště

Společnost DOKAS Dobříš, s. r. o., která je mimo jiné také správcem sportovišť města, spustila nový rezervační systém těchto zařízení.

Aerobik studio Orel Dobříš: Podzimní závodní sezóna zahájena

Září odstartovaly závodnice Aerobik studia Orel Dobříš úspěšně a z prvních závodů si přivezly cenné kovy. Držme jim palce, aby i další závody mohly absolvovat a byly pro ně stejně úspěšné.

Dobříšský Sokol opět musel přerušit svou činnost, ale nevzdává se

V říjnu z důvodu vládních nařízení musel dobříšský Sokol již po druhé v tomto roce přerušit svou činnost, zrušit nejen pravidelné cvičení, ale i plánované akce. Přesto se nevzdává a plánuje další akce, jako je tradiční Mikulášská zábava pro děti, šipkařský turnaj apod.

Fotbal není to nejdůležitější

Také fotbalisty trápí situace okolo covid-19, který je nyní pro nás všechny tím největším soupeřem. Stejně jako ostatní si ale i v MFK Dobříš uvědomují si, že zdraví je to nejcennější, co máme.

Jak se klukům dařilo v posledních zápasech tohoto roku vám na str. 19 přibližuje pan Radim Weber.

Turnajová sezóna mladších žáků se uzavírala v Dobříši

Kurty TenisCentra Dobříši zažily letos výjimečné turnaje, na kterých byly k vidění skvělé výkony mladších i starších tenistů. Velká gratulace pak směřovala pro dobříšský talent – Tomáše Krejčí.

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Zajištění nákupu pro seniory a další rizikové skupiny osob

Pečovatelská služba města Dobříše a dobrovolníci ve spolupráci s městem Dobříš nabízejí zajištění nákupu a jeho donášku pro seniory a všechny ostatní osoby, pro které je riziková případná nákaza koronavirem covid-19.

V případě zájmu o nákup a donášku do domu volejte městské informační středisko, tel.: 318 523 422. Službu zkoordinují paní Jaroslava Reháková a Radka Brožová. Do naplnění kapacity zajistí nákupy v rámci svých nabízených služeb pečovatelská služba. V případě velkého zájmu se zapojí dobrovolnici koordinovaní vedoucími skautských oddílů

Letošní Den seniorů jako krásná zahradní slavnost

I přes mimořádnou situaci současné doby se kolektivu pečovatelské služby ve spolupráci s městem Dobříš podařilo uspořádat Den pro seniory.

Jak se jim akce povedla si můžete přečíst na str. 20.

I člověk s postižením potřebuje někam patřit

Rozhovor s Monikou Bártovou, vedoucí Denního stacionáře Charity Starý Knín.

Rodinné centrum Dobříšek se přesouvá do online světa!

Také rodinné centrum Dobříšek je nyní uzavřeno z důvodu vládního nařízení. Fungují tedy ONLINE!

Co se děje ve Světě dobrých lidí?

Nové komunitní centrum v Dobříši bylo slavnostně otevřeno 1. října 2020 a snaží se tu v rámci možností organizovat nejrůznější akce.

O jejich činnosti se dočtete na str. 21.

Z HISTORIE MĚSTA

K listopadovému tématu Dušiček a pohledu do roku 1920 v Dobříši se v této rubrice věnuje historik Petr Kadlec.

Dobříšské hřbitovy

V den Všech svatých a Dušiček uctívá celý křesťanský svět památku mrtvých. V ty dny se ubíráme ke hrobům květinami zkrášleným, abychom ve vzpomínkách věnovali několik chvil památce drahých zesnulých. Ve večerních hodinách zazáří všechny hřbitovy záplavou světel. Také pomníky obětí světové války ozdobí v jednotlivých obcích a městech milosrdná ruka květinami, věnci a světlem.

Pohled do roku 1920 v Dobříši

Rok 2020 rozhodně bude patřit k těm, na který se bude vzpomínat jako na rok, který utvářela nová pandemie čínského viru, anebo mnozí na něj budou chtít zapomenout jako na ztracený rok. Jaký byl ovšem rok 1920 z pohledu tehdejších dobříšských občanů?

Počátky autobusové dopravy v Dobříši

Správce Depozitáře archivu Muzea města Dobříše PhDr. Jana Michla, Ph.D. přibližuje počátky autobusové dopravy v Dobříši. Víte kdy tady byla zavedena první autobusová linka a od kud kam vedla? 

Velmi zajímavý článek si můžete přečíst na str. 23.

 

Dobříšské listy v tištěné podobě

Nové číslo Dobříšských listů naleznete na různých místech v Dobříši. K dostání jsou pravidelně:

 • v budově Městského úřadu Dobříš a na Informačním středisku Dobříš
 • v Městské knihovně, Kulturním domě, Pečovatelském domě (u kotelny) a v Domově pro seniory u polikliniky
 • k dostání jsou také v prodejnách potravin Bedřich a na Větrníku 
 • k dispozici jsou i v Masarykově sanatoriu
 • na čerpacích stanicích Shell a Benzina
 • v dobříšských trafikách a tabácích po našem městě

Dobříšské listy online

Dobříšské listy a jednotlivé příspěvky z nich naleznete také na internetové adrese: https://dlonline.cz/.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)