Dnes je středa 22. březen, svátek má Leona,
je Světový den volby.

hudební festival Dobříš

Březnové Dobříšské listy: Dobříšské mateřské školy

přidáno: 02. 03. 2021

Březnové Dobříšské listy přináší 24 stran čtení z města Dobříše. Tematicky jsou zaměřeny na mateřské školky, a to nejen ty státní, ale i soukromé. Najdete v nich proto článek s vyjádřením ředitelek MŠ z Dobříše k vývoji dětí i současné situaci a nechybí ani názor místostarostky Dagmar Mášové, která má oblast školství na starost. 2. MŠ Dobříš je věnováno i historické okénko.

Na titulní straně březnových Dobříšských listů uvidíte děti a paní učitelky z 2. MŠ Dobříš před vesele pomalovanou budovou jejich školní kuchyně. Autorem fotografie je Michael Hrabák Kočí.

Z MĚSTA A RADNICE

Na začátku Dobříšských listů v rubrice z města a radnice je tradičně umístěno slovo starosty. Následují informace z radnice se stručnými informacemi z posledního jednání zastupitelstva, místostarosta Tomáš Vokurka doplňuje informace ke schválenému rozpočtu a zastupitelka Jindřiška Romba se věnuje k tématu Projekty a strategie města v letošním roce. Další článek je věnovaný dotačnímu řízen města Dobříše pro rok 2021 a nechybí informace k demolici budovy bývalého kina. Pak už se články dostávají k měsíčnímu tématu a vy si můžete přečíst, jak vidí problematiku mateřských škol místostarostka Dagmar Mášová. Za tímto článkem následuje příspěvek, ve kterém naleznete vyjádření ředitelek státních školek k vývoji dětí, ale i současné situaci ve školkách v době covidu. Další příspěvek je potom věnovaný soukromým školkám z Dobříše. Rubrika z města a radnice je pak uzavřena příspěvkem upozorňujícím na participativní rozpočet s názvem Tvoříme Dobříš, nechybí další díl ze seriálu „Představujeme vám Městský úřad Dobříš“, kde tentokrát poznáte sociální odbor. Dále jsou zde informace ohledně kotlíkových dotací, zprávy z městské policie, informace k mobilnímu dětskému dopravnímu hřišti, aplikaci „Hlášení závad“ a jejím sjednocením s aplikací „Hlášení rozhlasu“ a informace z Dokasu ke svozu odpadu ze zahrad ve městě a harmonogram blokového čištění ulic pro rok 2021.

Slovo starosty: Rozpočet jako rodinné finance

Starosta Pavel Svoboda se v březnových Dobříšských listech věnuje rozpočtu města a přibližuje nám ho jako rozpočet jedné imaginární dobříšské rodiny: „Podobně jako Novákovi, i my na radnici přemýšlíme nad každou korunou. O tom, do čeho by město mělo letos investovat, jsme vedli dlouhé politické i odborné debaty, stejně jako o tom, které provozní výdaje lze omezit. Vedle úhrad za běžný provoz města jsou hlavními prioritami pro investice letos tyto: dokončení rekonstrukce Pražské ulice a přilehlých chodníků v centru, celková rekonstrukce ulice Březová, rekonstrukce ubytovny na Větrníku a zahájení rekonstrukce náměstí Komenského. Z důvodu omezených financí odkládáme opravy mnoha vedlejších ulic, které by to potřebovaly, ale neslouží jako hlavní silnice. Věřím, že tato omezení pochopíte a společně s vámi doufám, že se tato podivná společenská i ekonomická situace spojená s nouzovým stavem a epidemií začne měnit k lepšímu,“ píše závěrem starosta města Dobříše.

V polovině února jednalo zastupitelstvo města

Ve čtvrtek 18. února 2021 se konalo 17. zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Z důvodu omezení daných nouzovým stavem se část zastupitelů sešla v kulturním domě a část se připojila formou videokonference, stejně jako občané.

Hlavní body programu a výsledky hlasování zastupitelů:

 • Zprávy z výborů – zastupitelé vzali na věomí
 • Rozpočtové opatření č. 7/2020 - schváleno
 • Rozpočet města na rok 2021 - schválen
 • Dotace na sport, kulturu, vzdělávání a volný čas – zastupitelé vzali na vědomí
 • Nový jednací řád - schválen
 • Program rozvoje města Dobříše 2021–2028 - schválen
 • Prodeje a směny pozemků - schváleny
 • Žádost o převod pozemku V Lipkách - schválen
 • Projednání žádosti na projekt gymnastického sálu – nebylo schváleno žádné usnesení

Kompletní zápis z únorového zastupitelstva naleznete zde: http://www.mestodobris.cz/zapisy-zm-2021/ds-25988/archiv=0&p1=60011

Schválený rozpočet města 2021 – šance pro rozvoj Dobříše

Příspěvek místostarosty Tomáše Vokurky hovoří o rozpočtu města a jeho zásadní roli pro stabilní fungování celého našeho města.

„V době, kdy se stále všechny regiony ČR zmítají uprostřed pandemie onemocnění covid-19 a veřejné rozpočty doslova úpí pod tíhou nepříznivého ekonomického vývoje (plánovaný schodek rozpočtu ČR je již ve výši 500 miliard Kč), jsem rád, že se nám podařilo koncipovat a schválit rozpočet, který je šancí pro další plánovaný rozvoj Dobříše. Rozpočet roku 2021 tedy obsahuje následující klíčové prvky:

 • běžné provozní výdaje města (např. chod úřadu a všech agend, údržba a úklid města, péče o zeleň, zajištění provozu škol a ostatních příspěvkových organizací atd.) jsou stabilní a jsou pokryty příjmovou stránkou rozpočtu tak, že netvoří žádné zásadní zadlužení města. Jinými slovy, město neprojídá svou budoucnost běžnou spotřebou;
 • opravy městského majetku, budov, sportovišť i rozbitých chodníků jsou v rozpočtu finančně kryty z rezerv minulých let. Město si tedy nemusí na běžné opravy půjčovat, a nezvyšuje tak zadlužení Dobříše;
 • pro prioritní a velké klíčové investice do infrastruktury (např. rekonstrukce ul. Březová, revitalizace náměstí Komenského, modernizace městské ubytovny Větrník atd.) využije město finance ze schváleného úvěrového rámce, a to v předpokládané výši nepřesahující cca 45 mil. Kč. Podmínky úvěrového rámce přijatého ještě před koronakrizí jsou pro město velmi příznivé a v dlouhodobém horizontu nepředstavují dle expertních analýz pro Dobříš žádné vážné riziko.

Je nesporné, že celkový obraz rozpočtu roku 2021 je výsledkem dojednaných kompromisů, což také znamená, že ne všechny touhy města lze uspokojit na 100 %. Samozřejmě v době, která by nebyla takto negativně ovlivněna pandemií, by nepochybně byly finanční možnosti města velkorysejší a umožnily by se více rozmáchnout především v investicích. To však nyní není možné. Přijměme to jako fakt a těšme se z toho, že v prioritních oblastech se stále v Dobříši posouváme dál. Jsem rád, že město Dobříš má v roce 2021 dobrý a stabilní rozpočet a děkuji všem, kteří se na jeho tvorbě a schválení podíleli,“ uvádí místostarosta města Dobříše.  

Projekty a strategie města nejen do roku 2021

Zastupitelka Jindřiška Romba se ve svém příspěvku vrací k tématu minulého čísla Dobříšských listů a zejména oblasti strategického plánování, resp. strategického řízení, které podle ní městu chybí. Zásadní je pak podle ní nadefinování cílů a stanovení způsobe jejich dosažení. „Klíčové je následné ,provázání´ strategického a finančního plánování. A právě zde má město dle mého uvážení rezervy,“ uvádí paní Jinřiška Romba.

S tímto názorem souhlasí i starosta Pavel Svoboda a doplňuje informaci, že v roce 2020 vznikl Program rozvoje města 2021-2028, který zásadní východiska, stejně jako vize a cíle pro toto období obsahuje.

Dotační řízení města Dobříše pro rok 2021

Zastupitelstvo města Dobříše schválilo návrh Rady města Dobříše na udělení finančních prostředků z dotačního fondu města.

Komise pro dotační řízení Rady města Dobříše posoudila 52 žádostí o dotaci došlých v rámci vyhlášených dotačních programů na podzim 2020. U 30 žádostí byla přidělena dotace do výše 50 000 Kč. Celkem 15 žadatelům byla přidělena dotace nad 50 000 Kč a pouze 7 žadatelům nebyla žádost schválena vůbec.

Demolice chátrající budovy kina se uskuteční v březnu

Město Dobříš řeší využití a budoucnost zdejší budovy bývalého kina více jak 15 let. Nyní je definitivně rozhodnuto. Chátrající budovu čeká demolice.

V posledních letech se o využití a budoucnosti tohoto místa vedly mnohé veřejné debaty. Vzniklo dokonce několik studií a plánů na přestavbu, ale ani k těm se žádné z vedení radnice neodhodlalo. Důvodem byly v první řadě velké finanční náklady, které by takovou přestavbu provázely. Stará budova bývalého kina se tak stala místem velmi nebezpečným, doslova magnetem pro sociopatologické jevy.

Současné vedení města rozhodlo o radikálním řešení. Budova bývalého kina je na demolici připravena a po jejím odklizení bude v místě vybudován jednoduchý park.

Mateřské školy města Dobříš z pohledu místostarostky města Dagmar Mášové

Předškolní vzdělávání na území města Dobříš je zajištěno prostřednictvím třech mateřských škol zřizovaných městem a několika soukromými, alternativními subjekty. Co se týká speciální mateřské školy, město zřizovatelem žádné takové školy není. Oblast školství má za vedení města na starost přímo místostarostka Dagmar Mášová. Dozvíte se tak odpovědi na následující otázky:

 • Kolik dětí nyní navštěvuje městské školky? Kolik zaměstnanců v mateřských školách města pracuje?
 • Jak velké finanční náklady putují do zajištění chodu mateřských škol města?
 • Jaké zásadní investiční či organizační akce pro školky ze strany města byly za poslední dobu realizované?
 • V čem všem komunikujete s ředitelkami školek? Respektive jak probíhá spolupráce mezi vedením školek a města? Co vše rozhoduje město a co si rozhodují samotné paní ředitelky?
 • Nyní v době pandemie jsou mateřské školy jednou z mála služeb, která funguje téměř bez omezení. Učitelky a další zaměstnanci školek jsou tak vystaveni nemalému riziku nákazy nemocí covid-19. Jak vnímáte tento fakt Vy sama a jak město v této době vedení školek pomohlo?
 • Jaké plány ať už investiční, či jiné máte v oblasti mateřských škol do budoucnosti?
 • Jak se školky zapojují do veřejného života?

Celý rozhovor naleznete na str. 5.

Ředitelky dobříšských mateřských školek říkají: Dnešní děti jsou negativně ovlivněny počítači, ale jejich chování se v zásadě nemění. Potřebují hodně lásky a pocit bezpečí

Březnové číslo Dobříšských listů jsme tematicky věnovali mateřským školám. Brzy se totiž rodiče nejmenších dětí budou rozhodovat, do jaké školky své dítě dají, a právě informace z dobříšských školek by jim mohly usnadnit rozhodování. Zároveň jsou mateřské školy jedním z prvních míst, kde se děti setkávají s větším kolektivem svých vrstevníků a začínají opouštět „máminu sukni“, proto bychom na jejich význam neměli zapomínat. V neposlední řadě nás k výběru tohoto tématu vedl fakt, že v době pandemie jsou školky a jejich pracovníci téměř po celou dobu plně k dispozici rodičům i dětem, a jejich práce si tak zaslouží nemalou pozornost a respekt.

ProblematikU provozu školek a své dlouholeté zkušenosti čtenářům přiblíží přímo ředitelky dobříšských školek, které se vyjádřili také k problematice vedení školky v době nemoci covid-19 a řekli v čem je jejich školka výjimečná.

Celý článek naleznete na str. 6-7.

Na práci s dětmi je nejkrásnější každodenní dobrodružství, shodují se ředitelky soukromých mateřských škol z Dobříše

Na otázku „Co mají na své práci učitelky ze soukromých školek nejraději?“ odpovídají všechny oslovené shodně: Práce s dětmi je inspirující a různorodá. Mnoho energie a pozornosti vydáváte, ale spoustu jí pak od dětí dostáváte zpátky. Jejich upřímnost, čistá radost a bezmezná míra fantazie přináší každodenní dobrodružství. Nikdy dopředu nevíte, co přinese nový den a co děti vymyslí, čím vás překvapí. Rozhodně se nemusíte bát žádného stereotypu. Každý den je totiž úplně jiný a děti inspiruje k objevům, hrám a zkoumání svých hranic.

V Dobříši najdeme několik soukromých mateřských škol a dětských skupin, které nemalou měrou přispívají k pokrytí vzdělávacích služeb pro nejmenší děti v našem městě. Některé z nich jsme proto oslovili a zeptali se jich, jak fungují. Každá z těchto školek je výjimečná a svým způsobem specifická. Rodiče v Dobříši tak mají možnost si vybrat opravdu dle svého.

Více na str. 7-8.

Tvoříme Dobříš – hlasování spuštěno

Již od zítřka 3. března 2021 se můžete zapojit do hlasování a podpořit návrh, který právě vás oslovil.

Po veřejném projednání formou videokonference jsou všechny návrhy, které prošly složitým posuzováním a splnily pravidla participativního rozpočtu zveřejněny na webových stránkách https://tvorime.dobris.cz. U každého návrhu je zároveň připraven validační protokol i prezentace navrhovatele (pokud si ji připravil).

Představujeme vám Městský úřad Dobříš – sociální odbor

V minulých číslech Dobříšských listů bylo představeno oddělení tajemníka a odbor místního rozvoje Městského úřadu Dobříš. Tentokrát se další díl tohoto seriálu věnuje sociálnímu odboru, který – po úvodní praxi ve správním odboru – vede již 25 let Mgr. Věra Fárová.

Více na str. 9 v Dobříšských listech.

Další články z města a radnice:

 • Kotlíkové dotace v roce 2021 – str. 9.
 • Městská policie Dobříš a rok s covidem + informace k výběrovému řízení na nového strážníka městské policie – str. 10.
 • Mobilní dětské dopravní hřiště v Dobříši – str. 10.
 • Aplikace „Hlášení závad“ je nově jednotná s aplikací „Hlášení rozhlasu“ – str. 11.
 • Harmonogram blokového čištění ulic pro rok 2021 – str. 11.
 • Svoz odpadů ze zahrad ve městě Dobříš – str. 11.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

V rubrice ze škol naleznete tentokrát vyjádření ředitelů 1. ZŠ Dobříš, 2. ZŠ Dobříš a ZŠ Lidická k současné situaci a jejich práci. Ne všichni si totiž dovedeme představit, co vše musí vedení škol, jejich pedagogické sbory a další pracovníci dané školy dělat…

Mimo těchto vyjádření samozřejmě nechybí zprávy o aktivitách žáků v distanční výuce a jejich zapojení do nejrůznějších projektů, soutěží a zajímavých programů. Školy také upozorňují, že se blíží čas zápisů předškoláků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. Na konci rubriky přidává své informační okénko přidává také 2. mateřská škola Dobříš a jak funguje ZUŠ Dobříš v době koronaviru přibližuje přímo její ředitel Jan Voděra.

Více se dočtete na str. 12-16 v Dobříšských listech.

KULTURA A SPOLEČNOST

Kulturní události, akce a další činnosti v našem městě, stejně jako jinde mají stále velmi ztížené podmínky pro realizaci. Přesto pracovníci Kulturního střediska Dobříš trpělivě odvolávají oznámené koncerty, výstavy a jiné akce a snaží se zajistit znovu a znovu nové termíny.

Podobně jsou na tom také v Městské knihovně Dobříš, kde jsou zvyklí pořádat několik akcí během jednoho měsíce. Stále se však snaží být se svými čtenáři v kontaktu alespoň online formou. Na jejich webu facebooku se tak můžete připojit k debatní skupině, užít si výtvarnou dílnu s Jíťou, sledovat program Knihomrně v síti nebo čtení nazvané Příběhy z knihovny.

Vzpomínky z karantény: Senioři, vyprávějte!

Tolik už jste toho zažili – dobré i těžké časy. A to těžké jste nakonec vždy nějak překonali. Řekněte nám, jak jste to dokázali – i vaše slova nám mohou pomoci projít současným nelehkým obdobím lépe... Vyprávějte nám některé z příběhů vašeho života.

Podělte se s námi o své vzpomínky – nemusí jít vždy o tu velkou historii, i ta vaše osobní, „malá“, je pro nás zajímavá. Celá společnost je dnes frustrovaná a zmatená z epidemie koronaviru, situace významně ovlivňuje vztahy v rodinách, školách, na pracovištích i v dalších komunitách. Jaký je váš návod na přežití „bez ztráty desítky“? Jak jste si poradili s nejtěžšími okamžiky vašeho života? Co považujete za nejlepší obranu a ochranu před skepsí, strachem, beznadějí?

Své vyprávění můžete sepsat, namluvit či natočit na videozáznam. Práce v elektronické podobě zasílejte na e-mailovou adresu knihovna.dobris@seznam.cz, rukou psané texty, fotografie i jiné nosiče můžete po dohodě odevzdat osobně či zaslat poštou. Práce budou zveřejněny na webových stránkách knihovny a facebooku a některé vybrané budou odměněny pěknou cenou. Příspěvky můžete odevzdávat do 31. května 2021 a můžete se rozhodnout, zda je zařadíte do soutěžní či nesoutěžní kategorie. Více informací najdete na www.knihovnadobris.cz, facebooku Městská knihovna Dobříš – nebo zavolejte na telefonní číslo 777 299 044.

Ačkoli vaše vzpomínky možná vzniknou na základě této výzvy, jednou se zcela jistě stanou cenným darem pro vaše blízké. Řeknou jim o vaší – a tedy i jejich – historii možná víc než učebnice dějepisu... Tak se do toho pusťte!

Tento projekt je inspirován projektem Paměti z karantény vytvořeným Muzeem města Ústí nad Labem. Děkujeme paní Daniele Doubkové, že nás na něj upozornila, a tak nás inspirovala.

Za Městskou knihovnu Dobříš Romana Bodorová

V kulturní rubrice naleznete také upoutávku z Památníku Karla Čapka a pozvánku ke vzdělávací hře s robotem z R.U.R. ve 3D podobě.

Krátké zprávy přichází také z dobříšského zámku a kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši.

Více v Dobříšských listech na str. 17-19.

SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Okrašlovací spolek představuje svůj plán na obnovu barokního sloupu sv. Tekly a klub dobříšských důchodců děkujeme paní místostarostce Dagmar Mášové za přání jubilantům.

Organizace Veselá rodina, Aerobik studio Orel Dobříš, Rodinné centrum Dobříšek a dobříšští skauti zvou děti na letní příměstské tábory.

A na závěr v této rubrice nechybí nabídka pejsků z dobříšského útulku.

Více informací se dočtete na str. 20-21.

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Místní akční skupiny Brdy–Vltava informuje o možnosti doučování dětí v komunitním centru Svět dobrých lidí a ředitelka Farní Charity Dobříš děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky 2021.

Více se dočtete na str. 22.

PŘIŠLO DO REDAKCE

V této rubrice se dočtete a již medializované zprávě ohledně výskytu kočky divoké na Dobříšsku a problematice novodobých trampů v dobříšských lesích.

Z HISTORIE MĚSTA

2. mateřská škola

„Jedním z hlavních ideálů poválečného období v Československu bylo budování nové společnosti a nové vlasti. V tomto úsilí měly přiložit ruku k dílu i ženy a matky, což se po roce 1948 stalo skoro povinností a sociální nutností,“ uvádí svůj příspěvek PhDr. Jan Michl, Ph.D. z Depozitáře a archivu Muzea města Dobříš.

Více na str. 24.

 

Dobříšské listy v tištěné podobě

Nové číslo Dobříšských listů naleznete na různých místech v Dobříši. K dostání jsou pravidelně:

 • v budově Městského úřadu Dobříš a na Informačním středisku Dobříš
 • v Městské knihovně, Kulturním domě, Pečovatelském domě (u kotelny) a v Domově pro seniory u polikliniky
 • k dostání jsou také v prodejnách potravin Bedřich a na Větrníku 
 • k dispozici jsou i v Masarykově sanatoriu
 • na čerpacích stanicích Shell a Benzina
 • v dobříšských trafikách a tabácích po našem městě

Dobříšské listy online:

Dobříšské listy a jednotlivé příspěvky z nich naleznete také na internetové adrese: https://dlonline.cz/.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)