Dnes je středa 23. leden, svátek má Zdeněk.

z-naseho-mesta-pf-2019
Menubox
Restbox

Starosta Dobříše k současné situaci: lidé si nevyhledávají přesné informace

přidáno: 12. 03. 2018

Současný starosta města Dobříše Stanislav Vacek se rozhodl, že sepíše přesné informace k často diskutovaným projektům. Mnohdy nepřesné informace se často objevují především na sociálních sítích. Možná vám tak text níže pomůže nějakou diskuzi lépe objasnit.

Revitalizace Mírového náměstí, rozkopané náměstí, tankodrom, atd.

Aktuální stav: Architektonická studie z roku 2008 nebyla schválena vlastníkem komunikace (Středočeský kraj) a Policií ČR. Po komplikovaném ukončení spolupráce s architekty (cca 1,5 roku) bylo nutno zpracovat nové projekty, tak, aby byly pro všechny subjekty přijatelné. Uzavřena je smlouva o spolupráci se Středočeským krajem, který opraví celou průjezdnou komunikaci 2/114 a to od zámku až na konec Dobříše (v roce 2019). Město nyní dokončuje výměnu všech inženýrských sítí (cca 15 mil. Kč) a následně opraví všechny chodníky, včetně mobiliáře a úpravy zeleně (rok 2018), město podalo žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.

Nezastřešený zimní stadion, neekonomický provoz, špatný technický stav, sportovní hala

Aktuální stav: Město obnovilo provoz odstaveného zimního stadionu a podalo žádost o dotaci na rekonstrukci technologie chlazení. Žádost byla schválena 6. 2. 2018. Tento rok bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavby, včetně zastřešení (dle rozpočtových možností), minimálně s přípravou na zastřešení v následujícím roce. Ve sportovní hale byla dokončena 1. etapa celkové rekonstrukce (rozšíření a rekonstrukce povrchu), dokončuje se projekt (únor 2018) přístavby gymnastického sálu v 2. etapě město podalo projekt a žádost o dotaci na zateplení pláště budovy, včetně střechy. (Předpokládaná realizace také v roce 2018).

Spolkový dům nebo knihovna se spolkovou činností? Kdy to bude?

Aktuální stav: Po definitivním rozhodnutí zastupitelstva města (15. 2. 2018) bude v roce 2018 zpracován nový projekt pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu knihovny se spolkovou činností (cca 80 mil. Kč) s možností dotace ve výši až 30 % nákladů ze Státního fondu životního prostředí (realizace nejdříve v roce 2019).

Město se nemá dále rozšiřovat, má se zachovat charakter města do 10 tis. obyvatel, územní plán je chybný („protizákonný“) 

Aktuální stav: Územní plán z roku 2010, schválený předchozím zastupitelstvem, je platný a z hlediska jakéhokoliv dalšího rozšiřování se nijak nemění, tj. plochy určené územním plánem k zastavění se nerozšiřují, zpracovávají se pro ně příslušné územní studie v pořadí daném platným územním plánem. Schválit jakoukoliv změnu může výhradně zastupitelstvo města na veřejném jednání, přičemž tato změna musí být v souladu s další platnou legislativou ČR.

Nakládání s odpady, role společnosti DOKAS, sběrný dvůr

Aktuální stav: Společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o, skončila v roce 2017 dvacetiletá smlouva s městem Dobříš, jediným společníkem. Od 1. 1. 2018 byla uzavřena smlouva nová (s tříměsíční výpovědní lhůtou) s podmínkou splnění stanovených dílčích kroků v rámci projektu restrukturalizace činností (schválen valnou hromadou společnosti) tak, aby se vyhovělo ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek (80 % obratu pro město Dobříš). Modernizací prošel i sběrný dvůr (cca 10 mil. Kč). Po kritických odezvách na nový systém přijímání objemného, stavebního a nebezpečného odpadu od občanů pravděpodobně přikročíme k dílčím změnám ve prospěch občanů (nejdříve od 1. 4. 2018).

Projekt revitalizace zeleně v intravilánu Dobříše

Aktuální stav: Zpracovaný projekt jsme s veřejností opakovaně diskutovali na tzv. „kulatých stolech“. Projekt nebyl přítomnou veřejností přijat, proto nebyla podána ani žádost o dotaci na jeho realizaci. Dílčí opatření z projektu  vyplývající a doporučená k realizaci Agenturou ochrany přírody a krajiny budou postupně realizována, a to na základě jednotlivých správních rozhodnutí (z prostředků města Dobříš).

Kapacita mateřských a základních škol, kapacita jídelen, kapacita ZUŠ

Aktuální stav: I přesto, že pro dobříšské děti je ve školách místa dost, je v současné době dokončována rekonstrukce jídelny a varny. Přístavba (dvě učebny pro 50 žáků) a dostavba (šatny, sociální zařízení, výtah apod.) v ZŠ Komenského nám. 35 (celkem cca 48 mil. Kč). Začala výstavba nového pavilonu 5. MŠ (54 dětí) s dokončením v 3. čtvrtletí 2018. Město vybralo zpracovatele projektu na výstavbu nového pavilonu (120 žáků) a přístavbu jídelny a varny 2. ZŠ s možností stravování pro Gymnázium Karla Čapka, vše ve spolupráci se spádovými obcemi, podali jsme žádost o dotaci na MF ČR. Pro ZUŠ jsou v jednání o pronájmu další prostory v objektu bývalých pekáren.

Jednotlivé pojmenované problémy řeší vedení města v souladu s Programovým prohlášením rady města (příloha zápisu z jednání ZM z 23. 4. 2015) a Akčním plánem pro léta 2015-2020. „Neplatí tedy občas zmiňované tvrzení, že město postupuje nesystémově a chaoticky. Rád bych také zdůraznil, že všechny výše uvedené informace o aktuálním stavu jsou dohledatelné na webu města, ale chápu, že pro běžného občana je velmi obtížné se k nim „proklikat,“ proto jsem zvolil tuto formu, která vám, jak doufám, pomůže při hlasování v anketě o prioritách města. Závěrem bych Vám, kteří jste dočetli až do konce článku, poděkoval za Vaši občanskou angažovanost, Vaše konstruktivní názory a podněty, kladné i kritické, které vyjadřují Vaši ochotu podílet se na životě města Dobříš a jeho dalším rozvoji,“ uvedl ve svém prohlášení starosta města.

autor článku: Mgr. Stanislav Vacek, MBA a redakce DA