Dnes je středa 8. duben, svátek má Ema,
je Mezinárodní den Romů.

Z našeho města

Zimní stadion v Dobříši se OTEVŘE začátkem února

přidáno: 24. 01. 2020

Od dubna až do 20. prosince 2019 probíhala náročná rekonstrukce zimního stadionu v Dobříši, kterou provázela řada nečekaných komplikací. Nyní už se však blíží den, kdy si budeme moci konečně opravdu zabruslit.

Zástupci města provedli už před vánočními svátky na zimním stadionu přejímku stavebního díla. Prostory stadionu byly zmodernizovány, byla dodána řada nových technologií, zlepšena dosavadní technická řešení a také se zvýšil komfort a bezpečnost pro návštěvníky i diváky.

Zkušební provoz pro veřejnost bude probíhat od začátku února

Veřejné bruslení bude možné ve všední dny v době od 15:30 do 17:30 hodin, v sobotu od 09:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin, v neděli od 11:30 do 13:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin.

Týden bruslení

Od 17. února je plánován Týden bruslení pro mateřské a základní školy v Dobříši a okolí. V rámci této akce bude zdarma probíhat výuka bruslení s profesionálními trenéry. Na závěr akce se pak v neděli 23. února chystá maškarní karneval na ledě. Rodiče i děti v kostýmech si budou moct nejen zabruslit, ale také si zahrát v soutěžích o odměny.

Co vše se v rámci rekonstrukce dělalo?

V rámci modernizace stadionu byla vybudována nová ledová plocha, dodány a nainstalovány mantinely, střídačky, trestné lavice, ochranná skla a časomíra. Současně s tím byla řešena rekonstrukce strojovny chlazení, přesunutí rolbovny a zřízení sněžné jámy. Rekonstrukcí chladicího zařízení došlo ke snížení množství chladicího média (čpavku) v systému ze stávajících 4 500 kg na 1 600 kg, což je úspora o cca 64,5 %.

Kolik oprava zimního stadionu stála a z čeho se platila?

Na tento projekt byla poskytnuta dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 12 881 665 Kč. Z vlastních zdrojů město profinancovalo 19 231 613 Kč. Dodavatelem projektu byla firma ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

Komplikace během rekonstrukce a další podrobnosti

V průběhu rekonstrukce se objevily další potřeby renovací, upravených technických řešení nebo instalace nových systémů.

Jednou z komplikací byl špatný technický stav dešťové a splaškové kanalizace, který byl zjištěn průzkumem v srpnu 2019, a bylo nutno kanalizaci obnovit. Současně byl zjištěn i špatný stav čerpací stanice a neexistence akumulační nádrže. Odvodnění střechy šaten a vstupu bylo zaústěno do splaškové kanalizace a bylo nutno ji přeložit do dešťové. Byla také zřízena nová přípojka elektrické energie k čerpací stanici. Tyto dodatečné rekonstrukce, které nebyly součástí plánovaného projektu, byly provedeny v rámci obnovy vodohospodářských zařízení společností Vodohospodářská společnost Dobříš, s.r.o., ve výši 2 760 142 Kč.

V listopadu a prosinci 2019 byly realizovány ještě další vícepráce, které souvisely s úpravou prvků a osvětlení ledové plochy, některými statickými řešeními a bezpečnostními požadavky projektu.

Jednalo se o nové osvětlení ledové plochy kvůli zjištěné špatné statice základů sloupů veřejného osvětlení; rozšíření zpevněných ploch; dodávku a montáž kompenzačního rozvaděče včetně přívodů pro centrální kompenzaci celého odběrného místa (transformátoru) namísto původního zastaralého řešení; fixaci ochranných sítí, zastřešení hráčských prostor, úpravu mantinelů pro zvýšení komfortu hráčů a větší bezpečnost návštěvníků; montáž dodatečného vyztužení ocelových nosníků pod kondenzátory pro zvýšení statiky; montáž protipožárních dveří a sekčních vrat.

Celková hodnota víceprací dosáhla částky 2 741 279 Kč, což představuje změnu ve výši 9,4 % původní hodnoty zakázky. Pro realizaci některých víceprací bylo nutné získat jejich dodatečné povolení v souladu s § 118 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Město tedy zažádalo počátkem prosince 2019 o změnu stavby před dokončením.

Ani celkové profinancování stavby se neobešlo bez potíží. Jednou z nich byla kontrola dotačním orgánem a rozhodnutí o snížení přislíbené dotace.

Procedura s žádostí o dotace začala v březnu 2018 a obsahovala již i výši předpokládaných nákladů. Během března 2019 byly na Státní fond životního prostředí dodány podklady nutné pro vydání tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Přislíbená dotace činila 17 050 788 Kč.

Na konci listopadu 2019 bylo město Dobříš informováno o tom, že na základě kontroly dodaných podkladů bylo rozhodnuto o snížení dotace o 25 %, v celkové výši 4 169 123 Kč. Bylo zjištěno, že město Dobříš, jako zadavatel veřejné zakázky, nepostupovalo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a byla zjištěna některá pochybení. Jednalo se o pochybení vzniklé v důsledku stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací. Další pochybení spočívalo ve vyloučení poddodavatelského plnění ve smyslu ust. § 105 odst. 2 zákona, a to pouze pro etapu I – Stavební objekt, Technologie chlazení a chladicí deska. Dotační orgán tuto skutečnost vyhodnotil jako nepřiměřené omezení řízení.

Je zřejmé, že po této rekonstrukci získalo město Dobříš kvalitní venkovní ledovou plochu, která svým standardem několikrát převyšuje předchozí stav.

Kde hledat více informací k provozu zimního stadionu?

Více podrobností o provozní době a objednání plochy najdete u provozovatele zimního stadionu, společnosti Dokas Dobříš, s.r.o.

autor článku: Ivana Duchoňová - redakce Dobříšských listů (redakčně upraveno)