Dnes je středa 12. prosinec, svátek má Simona.

Z našeho města
Menubox
Restbox

Jak bude Dobříš řešit nakládání s odpadem?

přidáno: 24. 11. 2017

Město Dobříš je víceméně poslední obcí našeho regionu, která nemá na příští rok podepsanou smlouvu na svoz odpadu, který v současné době zajišťuje firma Dokas Dobříš, s. r. o. Ta podepsala smlouvy s okolními obcemi pouze na rok, protože blížící se termíny legislativních změn v nakládání s odpady podle ní vyžadují komplexní řešení. Jaké změny se tedy dají do budoucna očekávat?

Legislativa o odpadech určila časové limity, ve kterých je potřeba provést zásadní změny s jejich nakládáním. Jedná se hlavně o požadavek na podíl recyklovaných nebo k využití připravených odpadů ve výši 50 % z celkových produkovaných odpadů do roku 2020 a celkové ukončení ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) na skládkách od roku 2024. Tím je vytvořen tlak na snížení produkce SKO, jehož podíl na celkových odpadech je v Dobříši kolem 60 %. Z informací Dokasu vyplývá, že dobříšské možnosti na zvýšení recyklovaných odpadů jsou ve stávajícím systému vyčerpány. Síť sběrných hnízd je nedostatečná, jejich docházková vzdálenost je proto vysoká, v některých částech města se navíc nová nedají zřídit. Je s nimi spojen hluk při vysypávání, zápach i nepořádek, jehož likvidace zvyšuje náklady na jejich údržbu.

Jaká bude koncepce Dobříše v nakládání s odpadem?

Dokas navrhuje zrušení každotýdenní varianty svozu odpadu v zástavbě rodinných domů a zavedení jednoměsíčního svozu tříděného odpadu (plast, papír, sklo) přímo od domu. Tato varianta umožní likvidaci řady sběrných hnízd ve městě a zároveň zvýší komfort třídění, protože vytříděný odpad nebude potřeba nikam nosit nebo vozit. Pouze 14denní varianta odvozu SKO má motivovat obyvatele ke snížení produkce směsného odpadu a tím pádem více třídit. Tato varianta by přinesla v první fázi zvýšení ceny za 14denní odvoz cca o tři sta korun, aby se pokryly náklady na odvoz tříděného odpadu. Pokud by se potvrdil předpoklad Dokasu, že tato varianta sníží produkci SKO (jehož likvidace je nejdražší), pak by cena za odvoz mohla opět klesnout na dnešní hodnotu.

Na tento návrh řešení navazují další úkony, jako je například žádání o dotace na nákup nádob na tříděný odpad, technická vylepšení třídících linek odpadu, vážení odpadů přímo při svozu, provázat toto řešení s likvidací biologického odpadu a další možnosti, které by měli přispět ke komplexnímu řešení odpadové problematiky v našem regionu. A samozřejmě vyvolává i otázky: jak vzrostou náklady města, pokud dotační žádosti budou neúspěšné, jaké možnosti mají obyvatelé, pokud jim 14denní svoz prostě nestačí, proč mají majitelé rodinných domů platit víc za svoz odpadů než obyvatelé bytové zástavby, jichž se změna nedotkne, jak se obyvatelé postaví k situaci, kdy budou tříděné materiály skladovat měsíc doma a podobně.

Dobříšské zastupitelstvo pověřilo na svém zasedání 22. listopadu vedení města, aby s tímto návrhem pracovalo nadále tak, aby mohla nějaká jeho varianta nabýt účinnosti k 1. lednu 2019. Je tedy pravděpodobné, že o odpadové politice Dobříše se povede v příštím roce další diskuze.

Bude odpady v Dobříši nadále svážet Dokas?

Do budoucna se však neřeší jen otázka samotných odpadů, ale i kdo se v Dobříši bude jejich likvidací zabývat. Aby mohla obec udělit veřejnou zakázku své organizaci, musí tato vykonávat 80 % své činnosti právě pro obec, což Dokas v tomto okamžiku nesplňuje, protože vykonává činnost i pro okolní obce. Je tedy potřeba vyhlásit veřejnou soutěž, která určí nového dodavatele služeb, což není možné stihnout do konce roku, kdy smlouva s Dokasem končí. Zákon však umožňuje výjimku, kdy je možné smlouvu se stávajícím dodavatelem krátkodobě prodloužit za předpokladu, že bude předložen plán, který navrhne řešení další spolupráce mezi městem a jeho organizací.

Zastupitelstvo proto pověřilo vedení města, aby do jeho prosincového zasedání přineslo takový návrh restrukturalizace Dokasu, který by další spolupráci umožnil. Bude se tedy pravděpodobně hledat cesta, jak rozšířit činnost Dokasu např. o péči o sportoviště a další městský majetek. 

autor článku: Redakce DA