Dnes je sobota 19. září, svátek má Zita.

www.bobcatdobris.cz/

Je MESOH tak skvělý, že není o čem diskutovat?

přidáno: 02. 02. 2020

Vážení spoluobčané, zaznamenal jsem na tomto webu reakci paní místostarostky Dagmar Mášové a radního, budoucího starosty, pana Pavla Svobody na můj předchozí článek. Na článek, kterým jsem se snažil přispět k veřejné diskusi na téma nového kontroverzního způsobu řešení odpadů v Dobříši.

Reakci radních [1] vítám. Je celá řada věcí, kde s jejich názory naprosto souhlasím. Příkladem budiž mj. i cíl snižovat produkci odpadu. Bohužel se ale názorově neshodujeme ve způsobu, jakým by se tohoto cíle mělo dosahovat. 

Proběhlou osvětu na téma odpady v r. 2019 hodnotím velmi pozitivně a jsem si jist, že přinesla své dobré výsledky. V textu radních je ale i dost názorů, se kterými prostě souhlasit neumím a považuji je v lepším případě za chybné. To je důvodem, proč jsem se rozhodl radním touto formou na jejich článek reagovat i přesto, že podle nich není správná doba na vyvolávání diskuse.

Zhodnocení produkce odpadu v roce 2019

Článek [1], přináší aktualizovaná data produkce odpadů a vyvozuje z nich závěr, že „Systém běžel teprve 3 měsíce a vykazuje skvělé výsledky.“ Data samotná nemám důvod rozporovat. Problémem je jejich nesprávná interpretace. Na obrázcích níže vidíte dva zcela shodné grafy.  Modrý graf je převzatý z textu radních. Do oranžového jsem převzal pouze data, upravil jsem měřítko (od nuly) a přidal jsem lineární spojnici trendu. Data jsou naprosto shodná, celkový pohled je poněkud odlišný...


Pokles produkce SKO a nárůst vytříděnosti je prostě celospolečenský trend, který zde může mít s MESOH podobnou souvislost, jako třeba s erupcemi na Slunci. Podobných výkyvů jako v r. 2018 je v grafu přirozeně víc. Jiné vysvětlení loňského propadu produkce SKO je třeba to, že měsíce, které v roce 2019 spadaly do topné sezóny, byly nadprůměrně teplé. Protopilo se méně uhlí, svezlo se méně popela, vzniklo méně SKO.

Snížení produkce směsného komunálního odpadu (SKO) o 248 t je bezpochyby výborný výsledek. Ale ještě lepší na tom je, že jsme v Dobříši tohoto výsledku údajně dosáhli zlepšeným tříděním, které oproti roku 2018 vzrostlo celkem jen o 45 tun (plast +13 t, papír +32 t). Při pohledu na tato dvě čísla vedle sebe sice zřejmě neplatí zákon zachování hmotnosti, ale už jsem si z různých prezentací navykl, že s MESOHem je možné ledacos. S čísly se dá krásně čarovat. Raději se nebudu ptát, kolik že tun silnostěnných plastových pytlů bylo v roce 2019 využito při pytlovém svozu...

Problematika sběru dat a ochrany osobních údajů

Otázky ochrany osobních údajů, práva na soukromí a problematika sběru dat jsou v dnešní společnosti často bagatelizovány. Svědčí o tom i výrok našich radních [1] „Uvědomují si vůbec různí stěžovatelé na Facebooku, že Facebook toho o nich ví mnohem víc než ISNO IT?“ Tato poznámka není s jistotou určena mě, neboť Facebook nepoužívám. Připustit ji ale jako formu ospravedlnění sběru dat o občanech, to bohužel neumím. Je pravda, že řada lidí používá Facebook a jiné služby poskytované soukromými firmami a sdílí přitom s firmou svá data. Uživatelé těchto služeb však mají na výběr a dělají to do značné míry vědomě. Zároveň platí, že existuje velká skupina lidí, která se rozhodla svá data dobrovolně nesdílet a Facebook i další to respektují. Nikdy se mi nestalo, že by mě Facebook nutil k tomu, abych si založil účet a sdílel data, natož aby mi ten účet založil on sám. Podobná situace se mi zřejmě stala poprvé v životě až díky „mým odpadkům.“ Facebook dále umožňuje např. nechat účet smazat a požádat i o výmaz veškerých dat. Jediná možnost, jak se dostat z databáze MESOH, je v době psaní tohoto textu formální změna trvalého bydliště. To je velmi špatná varianta, protože by tím byl rozpočet města ochuzen o částku řádově 10 tis. Kč za osobu, která se formálně přestěhuje pryč (nebo se ve městě k pobytu nepřihlásí). To rozhodně nechceme.

Dovolím si zde odcitovat úryvek z projevu [2], který pronesl v květnu 2019 v Terezíně na tryzně za oběti nacistické perzekuce nedávno zesnulý předseda senátu, pan Jaroslav Kubera: Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí, »kdo není s námi, je proti nám a je potřeba ho umlčet«. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus.“ 

Jsem upřímně rád za to, že se zavedení MESOH setkalo v Dobříši s odporem občanů. Znamená to mimo jiné, že zde lhostejní nejsme.

Žijeme v právním státě. Základním pilířem, na kterém je vše postaveno, je Ústava České republiky [3] a Listina základních práv a svobod [4]. Zde máme jako občané záruky nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, práva na zachování lidské důstojnosti, práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života, před neoprávněným shromažďování údajů a další práva. Osobně hodlám tato práva a záruky nadále využívat a to i v naší „místní kauze.“ Nezáleží mi na tom, jestli se aktuální systém sběru dat jmenuje MESOH nebo jinak (podle vítěze výběrového řízení). Nesouhlasím s principy, na kterých je tato „motivace“ založena. Situace trochu připomíná předlistopadové hodnocení občanů ovšem s tím rozdílem, že místo politického dotazníku vznikl dotazník odpadový. Městem publikovaný leták „Ukázkové příklady z praxe“ [5] si troufám (s jistou formou nadsázky) označit za odpadkovou propagandu. Při pohledu na kategorizaci občanů zavedenou v letáku mě napadají opravdu různá slova, ale pojem „lidská důstojnost“ mezi nimi rozhodně není. 

Ceny a kvalita služeb, MESOH a motivace

V příspěvku radních [1] je uvedena „Cena za MESOH v řádu 300 tisíc Kč ročně.“ To ale rozhodně nejsou celkové náklady. Ty sice doposud nebyly nikde veřejně uvedeny, ale lze k nim nyní zřejmě jednoduchou úvahou dojít. Podle článku radních [1] jsou celkové náklady na odpad v posledních letech přes 10 mil Kč, přičemž město odpady dotuje “v r. 2019 částkou 3,9 mil. Kč.“ V prezentaci ze září 2019 [6] byly za rok 2018 celkové náklady 7,798 mil. Kč s tím, že město dotovalo odpady částkou 1,932 mil. Kč. Výpočet přibližné ceny za MESOH je asi celkem jednoduchý…

Nemám názor na to, kolik lidí na změně poplatku ušetřilo a kolik prodělalo (nemám data). Současná výše poplatku 550 Kč za osobu byla počítána z nákladů 5,1 mil. Kč. Pokud jsou skutečné náklady větší než 10 mil. Kč, patrně poplatek významně poroste. Cena za 110 l (/120 l) popelnici v roce 2019 byla 1868 Kč ročně při svozu 1x za 14 dní. Obyvatelé rekreačních objektů měli možnost využít 66 l nádobu se stejnou četností svozu za 900,- Kč ročně. Škoda, že něco takového neumí město nabídnout občanům s trvalým pobytem. To by byla motivace…

Potřeby každé rodiny jsou individuální a liší se podle aktuální životní situace. Je nesprávné paušálně soudit, že 120 l popelnice svážená 1x za 14 dní musí stačit i velkým rodinám. Připomíná to správností úsudku slavný výrok „640 kB by mělo stačit každému.“ Tím údajně Bill Gates v roce 1981 hodnotil limity paměti počítačů IBM…

Několik slov závěrem

Být na vedoucích místech na radnici není lehké. Je mi jasné, že odpadové hospodářství je jen jedním z mnoha problémů, které město řeší. Vedení města respektuji a nepochybuji o tom, že valnou většinu problémů řeší dobře. Současný přístup k odpadovému hospodářství se ale podle mého názoru opravdu nepovedl a bylo by na místě jej změnit zpět ke skutečně motivujícímu systému platby, např. podle velikosti popelnice a četnosti svozu.

Zrušit MESOH a vrátit se zpět pro mě osobně znamená šetřit nemalé finanční prostředky města. Ty lze následně investovat např. do silnic, chodníků, přechodů a dalších věcí, které zde žalostně chybí. Není to ale jen o penězích. Hlavně to pro mě znamená nezasahovat nikomu do soukromí, neshromažďovat o nikom další data a chovat se k lidem důstojně, aby nemuseli přemýšlet o potřebě formální změny adresy trvalého bydliště. Velmi oceňuji to, že se paní místostarostka na náš popud začala problémem ochrany soukromí zabývat.

Jako dobrý základ zlepšování stavu věcí vidím veřejnou diskusi. Tu diskusi, kterou jsem se k problematice odpadů pokusil vyvolat už svým předchozím článkem. Jistě bychom společně našli dost nápadů, jak systém odpadového hospodářství v Dobříši zlepšit.

Citované zdroje:

[1] Přímo z radnice: MESOH vykazuje dobré výsledky. Dobříšsko aktuálně [online]. 2020 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: http://www.dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta/z-radnice/mesoh-reakce-z-radnice

[2]  Projev předsedy Senátu na Terezínské tryzně (19.05.2019). Senát Parlamentu České republiky [online]. 2019 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z:  https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=2713

[3] Ústava České republiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 1992, 16.12.1992 [cit. 2020-01-09]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

[4] LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 1992, 16.12.1992 [cit. 2020-01-09]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

[5] Ukázkové příklady z praxe. Http://www.mestodobris.cz/ [online]. 3.1.2020 [cit. 2020-01-09]. Dostupné z: http://www.mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=479082

[6] Směsný komunální a tříděný odpad - Vyhodnocení pol. 2019 a výhled s MESOH. Www.mestodobris.cz [online]. 2019, 16.9.2019 [cit. 2020-01-09]. Dostupné z: http://www.mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=478430

autor článku: Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.