Dnes je středa 27. září, svátek má Jonáš,
je Světový den cestovního ruchu.

hudební festival Dobříš

Co odpovíme na tři otázky našeho referenda?

přidáno: 10. 01. 2023

Jdeme k prvnímu dobříšskému místnímu referendu, které bude v pátek a v sobotu zároveň s prezidentskými volbami. Pro platnost referenda se nás musí zúčastnit alespoň 2 375 voličů. Pro kladný a závazný výsledek referenda musí hlasovat ANO polovina zúčastněných, nejméně však: 1 697 voličů. KAŽDÝ HLAS JE TEDY DŮLEŽITÝ.

Vedení města nedoručilo hlasovací lístky s otázkami místního referenda občanům do schránek. Obdrželi jsme pouze hlasovací lístky pro volbu prezidenta. Žluté hlasovací lístky s otázkami místního referenda dostaneme ve žlutých obálkách až ve volebních místnostech. O čem tedy otázky jsou?

Otázka 1: Omezit zástavbu Brodců?     ANO.

Referendum není jen o Brodcích, je o budoucnosti celého města. Lokality Brodců se týká pouze první otázka referenda. Její celé znění najdete na www.referendumdobris.cz a samozřejmě na hlasovacím lístku.

Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s tím, že nebude možné zastavět městské pozemky v Brodcích. Bude tak alespoň z části zachován zelený rekreační charakter Brodců, které spadají do přírodního parku Hřebeny, i když na pozemcích soukromých vlastníků se asi časem postaví rodinné domy.

Určitě jste již slyšeli námitku, že referendum není třeba, když oblast Brodců řeší územní studie. Ale pozor: územní studií by se měl řídit stavební úřad, pro rozhodování zastupitelů není územní studie závazná. O tom, které pozemky budou stavební, a které nezastavitelné, nerozhoduje stavební úřad, ale zastupitelé, když schvalují územní plán a jeho změny. Pokud by v budoucnu zastupitelé rozhodli (znovu) o tom, že městské pozemky v Brodcích budou stavební, tak stavební úřad nemůže výstavbě bránit. Proto je potřeba referendum – jeho výsledek bude pro zastupitele závaznýVůbec tedy nejde jen o čtyři pozemky města, které i územní studie ponechává k zástavbě, jde o všechny pozemky města v Brodcích.

Výstavba domů v Brodcích přinese značné náklady na infrastrukturu – obslužné komunikace/silnice, chodníky, kanalizaci, vodovodní a elektrické přípojky atd. Dřív, než začnou do Brodců proudit auta vlastníků nových domů, mělo by dojít k rekonstrukci a rozšíření Brodecké silnice, vytvoření pruhu pro pěší a cyklisty. Jenom to bude stát více než 100 mil. Kč. Tyto náklady by měli z velké části zaplatit vlastníci nemovitostí, kteří budou chtít v Brodcích stavět. Nebude-li mít město v Brodcích stavební pozemky, nemohou soukromí vlastníci po městu požadovat, aby se na zajištění infrastruktury k nově vzniklé zástavbě finančně podílelo.

Někteří představitelé města, se snaží vytvářet kolem referenda „mlhu“ a občany zastrašit a odradit od kladného hlasování například tvrzením, že otázky jsou v rozporu se zákonem a vlastníci se budou s městem soudit, třeba pan místostarosta Vokurka v Dobříšských listech napsal: „…všichni majitelé pozemků v Brodcích podají na město žalobu k soudu, a budou chtít desítky a desítky milionů korun, protože nebudou moci na svých pozemcích stavět. Budou chtít finančně vynahradit vzniklou újmu. Na město už dorazila jejich předžalobní výzva!“  Pak se ukázalo, že je to výmysl. Žádná taková předžalobní výzva městu nepřišla a nikdo ani neví, jaká újma by měla soukromým vlastníkům vzniknout, když se v referendu rozhoduje pouze o pozemcích v majetku města. U dvou soudů vedení města nic ze svých námitek proti referendu neprokázalo.

Otázka 2: Postupný stavební rozvoj města?     ANO.

Odpověď na druhou otázku referenda rozhodne o tom, zda město bude mít čas připravit se na další nárůst počtu obyvatel nebo stavební rozvoj proběhne rychle, aniž by na to město bylo připravené a mělo zajištěné dostatečné kapacity škol, školek, zdroje pitné vody, kapacitu čistírny odpadních vod, zdravotního střediska, dopravy v centru města atd. Celé znění otázky najdete na www.referendumdobris.cz a samozřejmě na hlasovacím lístku.

„Město DOBŘÍŠ je klidným, bezpečným a čistým městem s přiměřeným počtem obyvatel do 10 000 …,“ to je vize v programu rozvoje města Dobříše, který schválilo zastupitelstvo i přání občanů vyjádřené na kulatých stolech. Tohoto počtu, po započtení lidí, kteří tu nemají trvalé bydliště, již nyní pomalu dosahuje.

Také platný územní plán uvádí, že pro zachování stávajícího charakteru menšího města byla stanovena úměrná velikost dalšího rozvoje – vytvořit podmínky pro cca 10 000 obyvatel, výraznější rozvoj je na základě demografických rozborů pro město nežádoucí. Jenže zároveň územní plán vymezil zastavitelné plochy, které jsou naddimenzované o cca 30 % oproti výše popsaným potřebám. Po jejich zastavění naroste počet obyvatel města na 13 000 - 14 000.

Aby nedošlo k překotné výstavbě, stanovil územní plán pravidla postupného stavebního rozvoje (tzv. etapizace výstavby) tak, že se nejprve dostaví velká většina domů v nyní rozestavěných lokalitách (Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna) a pak se teprve otevřou k výstavbě ostatní k tomu již vymezené plochy (např. lokality Březová, Prachanda, V Lipkách, Hostomická, Brodce a další).

Jenže návrh změny územního plánu č. 3, který bude zastupitelstvo brzy schvalovat, tuto podmínku postupného stavebního rozvoje úplně zrušil. Na rychlý nárůst výstavby a tím i počtu obyvatel však prozatím není připravena a zabezpečena infrastruktura města.

Otázka 3: Zachovat louky, pole a lesy kolem Dobříše?     ANO.

Třetí otázka referenda směřuje do další budoucnosti našeho města a okolní krajiny. Její celé znění najdete na www.referendumdobris.cz a samozřejmě na hlasovacím lístku.

Má mít rozšiřování zástavby do okolní krajiny v budoucnu nějaké meze? Má pro nás větší cenu jako zemědělská či lesní půda nebo jako stavební parcely? Chceme povrch krajiny nezabetonovaný, aby zadržoval vodu, která ze zastavěných ploch bez užitku a nebezpečně rychle odtéká? Zůstane Dobříši charakter malého města?

Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s nastavením limitů, které nepustí zástavbu na louky, pole a lesy například směrem k Vlašce, do Brodců, na Trnovou či dále ke Bzdince a sv. Anně atd. Problematická kauza satelitní zástavby v Brodcích se nebude v budoucnosti opakovat jinde v okolní krajině. Jestli váháte, představte si, co by se tam mělo stavět. Další rodinné domy s parcelami 1600 m2 jako v Brodcích, jejichž cena se nyní pohybuje kolem

13 mil. Kč? Vyřeší to problém bydlení na Dobříši? Nebo bytovky s levnějšími byty? Dovedete si je tam představit? Máte představu, kudy a kolik automobilů bude jezdit přes město k takové zástavbě?

Poučme se ze zkušenosti mnoha obcí a měst blízkých Praze, kolem kterých nekontrolovaně vyrůstají nové čtvrti rodinných domů, haly a sklady. Starostové a zastupitelé tlaku developerů dlouhodobě neodolají a je otázka času, kdy mu podlehnou. Referendum tak je jediná pojistka, pro trvalé udržení těchto lokalit v přírodním stavu pro příští generace.

Otázka přitom neformuluje omezení dalšího rozšiřování zástavby do okolní krajiny absolutně – odpověď ANO nečiní překážku stavbám ve veřejném zájmu, obslužných objektů k zemědělskému či lesnímu hospodaření, dopravní infrastruktury atd. A také to nemusí být úplně navždy. Naše rozhodnutí učiněné v referendu mohou v budoucnu občané Dobříše změnit dalším referendem, které mohou vyhlásit i sami zastupitelé, budou-li chtít.

Možná jste četli v diskusích na facebooku obavy, že tím město zakonzervujeme. Není tomu tak. Vaše odpověď neovlivní již schválené plochy k zástavbě v Územním plánu č. 2, které předpokládají výstavbu dalších skoro tisíce bytových jednotek.

autor článku: Jitka Holcová, Ludmila Fišerová a Radan Švrček