Dnes je čtvrtek 22. únor, svátek má Petr,
je Den sesterství.

hudební festival Dobříš

Brodce všem: Jak to bude s referendem pro nás zůstává stále otázkou

přidáno: 28. 07. 2022

Vážení přátelé, vyvolali jsme akci „Brodce všem“, protože se nám nelíbilo, že se naši zastupitelé nezajímají o názory lidí, kteří v Dobříši žijí a chtějí i nadále město malé a milé, se zelení pro současnost i budoucnost a pro všechny. V případě Brodců je to vzhledem k tomu, že je to poslední i pěšky snadno dostupná oáza zeleně pro obyvatele Dobříše, o to více bolestivé.

Město by nemělo zcela bránit výstavbě, ale proč mají nový územní plán sestavovat úředníci, a námi zvolení „zaměstnanci“ a tvářit se, že neslyší, co si obyvatelé přejí a jak si své město představují pro „udržitelné žití“?  Proč by nemohli do sestavení územního plánu závazně mluvit právě občané města? Satelitní prstence zástavby v okolí pražských čtvrtí nebo v okolí blízkých městeček jsou pro nás odstrašujícími příklady.

O Brodce a přírodu bojujeme od roku 2016

Petice nic nezmohla, a tak zbývá místní referendum. Jsme moc rádi, že celkem 1 570 Dobříšáků vyhlášení referenda podpořilo svým podpisem během jednoho měsíce. Z tohoto počtu nám 109 podpisů na městském úřadě neuznali, ale i tak to k vypsání referenda stačí. Tajemník městského úřadu nechal návrh našich otázek „místního referenda“ posoudit Ministerstvem vnitra ČR, které ve své odpovědi uvedlo text, který si vám dovolíme ocitovat: „Úvodem si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že rozhodnutí o tom, jestli je o daných otázkách možno konat místní referendum nepřísluší Ministerstvu vnitra ani příslušnému obecnímu úřadu. Rozhodnutí o (ne)vyhlášení místního referenda může na základě § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“) učinit pouze zastupitelstvo příslušné obce, případně příslušný správní soud.“ Současně se však Ministerstvo vnitra ČR v rámci jím vydané metodiky nezávisle vyjádřilo městu Dobříš k námi deklarovaným třem otázkám referenda. Žádná nebyla rozporována. Z pohledu přípravného výboru místního referenda nic nebrání tomu, aby bylo   referendum zastupiteli města vyhlášeno.

Referendum obyvatelům Dobříše umožní vyjádřit se závazným způsobem (alespoň) ke třem klíčovým otázkám.

Přátelé, splnili jsme všechno, co je potřeba k vyhlášení referenda. Termín jeho konání, který by byl nejvhodnější a nejlevnější je současně s konáním voleb do zastupitelstva počátkem září 2022. Sedm zastupitelů požádalo o svolání mimořádného zastupitelstva (V. Bálek, J. Bláha, R. Bodorová, P. Kadlec, F. Kahoun, M. Sochor a J. Vlnasová), aby se to stihlo. Starosta města Dobříše zastupitele svolal na 8. srpna 2022. Má to však háček, je požadováno, aby zastupitelé byli přítomni osobně a není umožněna účast při jednání online.  Bez ohledu na mimořádnou situaci.  To vystavuje vyhlášení referenda riziku, že se zastupitelstvo nesejde v dostatečném počtu. Máme informace, že někteří zastupitelé přijedou kvůli jednání zastupitelstva z dovolené, někteří ale ze zahraničí přijet nemohou a není vyloučeno, že někteří se na dovolenou jen vymluví. Nesejde-li se 8. srpna 2022 nadpoloviční většina zastupitelů, musí podle jednacího řádu starosta svolat zastupitelstvo do osmi dnů znovu.

Je uvedené jednání tzv. naschvál nebo záměrná obstrukce, aby se referendum nestihlo vyhlásit včas a nemohlo se konat spolu s komunálními volbami?

Při nedávných hlasováních ve věci projednávání budoucí zástavby Brodců bylo celé ODS s některými dalšími stranami proti názorům a návrhům, které jsme ve věci veřejného zájmu obyvatel, a nikoliv jen úzkého kruhu majitelů nemovitostí požadovali. Pamatujme na to v okamžiku předvolebních slibů.  Co pro některé zastupitele jeho občané a voliči znamenají? Není to nakonec jen o tom, že jen slibují, když a někdy i opakovaně „potřebují“ zvolit?

Pokud zastupitelstvo referendum nevyhlásí, nezbývá než se obrátit na soud. A protože se domníváme, že je vše správně a podle pravidel, předpokládáme, že soud rozhodne o požadavku obyvatel v   prospěch a referendum vyhlásí soudním rozhodnutím. Ale vše se zdrží a prodraží. Komu? Nám, občanům a rozpočtu města Dobříš, který má zastupitelstvo spravovat s péčí řádného hospodáře.

Za přípravný výbor místního referenda Helena Kahounová, Ludmila Fišerová

 

Reakce starosty města Dobříše Pavla Svobody

Vyjádření zástupců přípravného výboru obsahuje řadu nepřesností. Rád bych reagoval na ta zásadní. Na základě dopisu podepsaného sedmi zastupiteli jsem povinen jednání svolat tak, aby se konalo do 21 dnů od doručení. Žádost byla doručena 20. července 2022. To, že termín ZM tím pádem připadá na období prázdnin a dovolených, není žádný můj zlý úmysl, ale důsledek podané žádosti. Navrhovatelé si toho jistě byli vědomi.

Svolání zastupitelstva, tedy stanovení termínu, místa konání a případně formy, spadá do kompetence starosty a nikoli zastupitelstva. Přesto jako vstřícný krok jsem se v dubnu letošního roku všech zastupitelů ptal, jakým způsobem chtějí po skončení nouzového stavu jednat na zastupitelstvu. Zda osobně nebo s možností vzdáleného připojení. V anketě 10 zastupitelů odpovědělo, že preferují setkání výhradně osobně, 6 doporučovalo kombinovanou formu, tedy i možnost vzdáleného připojení. Zbývajících 5 zastupitelů na dotaz nereagovalo. Zohlednil jsem tedy názor většiny, která se k otázce vyjádřila. Od dubna podle takto vyjádřeného názoru jednání zastupitelstva svolávám. Nejde tedy o žádnou „obstrukci“, ale režim, na kterém se shodla většina zastupitelů. Jsem přesvědčen, že v době konání zastupitelstva, tedy cca 5x ročně, by se zastupitelé měli skutečně sejít a při veřejném projednání před občany města řešit předložená témata.

Období dovolených automaticky neznamená, že online přítomnost je zaručena i u těch, kteří v termínu plánují dovolenou. Někteří zastupitelé již avizovali, že budou mimo ČR a ani neví, v kterém státě, natož zda tam bude datový signál. Pokud se na jednání zastupitelstva nesejde alespoň 11 zastupitelů, nebude usnášeníschopné a musí se náhradní jednání konat do 15 dnů.

Návrhem referenda, které otevírá otázky dalece přesahující téma Brodců, se zastupitelé zabývali v dubnu, kdy ani jeden z předložených návrhů nezískal většinovou podporu. A znovu v červnu. Mrzí mne, že vážné námitky zastupitelů jsou prezentovány jako neochota či dokonce záměr poškodit město. S tímto názorem nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že změny územního plánu by měly probíhat zákonným postupem, kdy se k těmto návrhům mohou dostatečně vyjádřit jak občané, tak majitelé pozemků a všechny dotčené státní orgány. To je postup v zájmu občanů. Návrh referenda, které změny územního plánu chce řešit zkratkovitě bez dojasnění možných dopadů, nepokládám za správný.

autor článku: redakce DA